คุณอยู่ที่นี่

คำขวัญจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 19- 23 เมษายน 2557

ณ โรงแรมนภาลัย  จังหวัดอุดรธานี และบริเวณหนองประจักษ์  กิจกรรมประกอบด้วย

วันที่ 20 – 22 เมษายน 2557

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ

- การฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟน

- การสร้างงานเพื่อการมีรายได้ของคนตาบอด

วันที่ 20 – 23 เมษายน 2557

- นิทรรศการ

- TAB market

วันที่ 20 – 23 เมษายน 2557

- การแข่งขันโกลบอลคนตาบอด

วันที่ 20 - 23 เมษายน 2557

- สมัชชาเยาวชน

วันที่ 20 และ 22 เมษายน 2557

- การประชุม ASEAN Community Blind Forum (ACBF) ครั้งที่ 2

วันที่ 21 23 เมษายน 2557

- สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 17

วันที่ 22 เมษายน 2557

 

- สบท. สโมสร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ทุกวันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

โทรศัพท์ 0 2246 3835 ต่อ 302  หรือสำนักงานสาขาทุกสาขา

 

นักเรียนนั่งอ่านหนังสือเบรลล์

           ด้วยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดทั่วประเทศ จัดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ เพื่อชิงรางวัลพระราชทานขึ้นเป็นครั้งที่ 19  ในระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2557 โดยกำหนดประเภท วิธีการประกวดและรางวัลไว้ดังนี้

 

 

 

หน่วยงานที่รับสมัค     สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

ที่อยู่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

 

โทรศัพท์ 0-2246-3835 ต่อ 304 โทรสาร 0 -245-9846

 

วิธีการรับสมัคร             การประกวดประเภท อ่าน/เขียน/พิมพ์ดีด อักษรเบรลล์

 

                                    ติดต่อขอรับสมัครได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย หรือสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.tab.or.th/bc

 

** หมายเหตุ รับสมัครระดับละไม่เกิน 26 คนเท่านั้น

 

วิธีการรับสมัคร             การแข่งขันอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน

 

1. รับสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์

 

                                    2. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย หรือ

 

สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์  www.tab.or.th/bc

 

** หมายเหตุ รับสมัครไม่เกิน 20 คนเท่านั้น

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 

1.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาสมุดทะเบียนคนพิการ พร้อมรับรอง

 

สำเนาถูกต้อง(เฉพาะผู้ที่สมัครประกวดการอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน)

 

                                    2. ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะผู้ที่สมัครประกวดการอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน)

 

                                    3. ใบยินยอมจากผู้ปกครอง (เฉพาะผู้ที่สมัครประกวดการอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน

 

                                     และมีอายุน้อยกว่า 18 ปี)

 

หมดเขตรับสมัคร          วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556

 

กำหนดจัดการประกวดวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ประกวดการอ่าน/เขียน/พิมพ์ดีด อักษรเบรลล์

 

                                    วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 ประกวดการอ่านอักษรเบรลล์

 

มาราธอน

 

สถานที่จัดการประกวดวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่อยู่ 111 ม. 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  73170

 

โทรศัพท์ 0-2889-5315-9 (งานตาบอดและสายตาเลือนราง ต่อ 126, 151, 152)

 

โทรสาร 0-2889-5308   

 

 

 

***โครงการฯ ไม่สามารถสนับสนุนค่าเดินทางได้ ขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายจากต้นสังกัด***

 

สำหรับผู้ต้องการที่พัก ขอให้แจ้งในใบสมัคร  เพื่อจะจัดเตรียมให้โดยไม่เสียค่าที่พัก

 

(วิทยาลัยราชสุดาสนับสนุน)

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า