ประกาศสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดสรรสลากบำรุงการกุศลฯ

ประกาศสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 008/2556

เรื่อง การจัดสรรสลากบำรุงการกุศลฯ

ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดสรรโควตาสลากบำรุงการกุศล ให้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำนวน 45 เล่ม (เล่มละ 4,000 บาท) ส่วนลดร้อยละ 9 โดยเริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 รวม 48 งวดนั้น ด้วยสมาคมฯ เป็นองค์การคนพิการระดับชาติจึงมีผู้มาลงทะเบียนขอรับการจัดสรรโควตาสลากฯเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมแล้วกว่า 1,000 ราย แต่สลากจำนวน 45 เล่มที่ได้รับเท่ากับองค์กรคนพิการอื่น ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการจัดสรร สมาคมฯจึงได้กำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดสรรและจัดจำหน่ายเพื่อให้สลากฯได้กระจายไปยัง ผู้ขอรับการจัดสรรด้วยความเป็นธรรม และทั่วถึงมากที่สุด กล่าวคือ สมาคมฯ ได้ทำการใช้วิธีสุ่มรายชื่อจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้ได้จำนวน 180 ราย และแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

รายชื่อสมาชิกรับสลากบำรุงการกุศล กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 45 จะได้รับสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2556 - งวดวันที่ 16 มกราคม 2557 รวม 12 งวด

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 46 ถึงลำดับที่ 90 จะได้รับสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 รวม 12 งวด

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 009/2556 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินตามแนวทาง และมาตรการ การจัดสรรสลากบำรุงการกุศลของสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล

 

 

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 009/2556

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินตามแนวทาง และมาตรการ การจัดสรรสลากบำรุงการกุศลของสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น