ขอเชิญสมัครขอรับทุน Duskin Leadership Training in Japan ครั้งที่ 17 ประจำปี 2015-2016

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเยาวชนตาบอดและคนตาบอดทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี
สมัครขอรับทุน Duskin Leadership Training in Japan ครั้งที่ 17

ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ

ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ เปิดรับสมัครคนพิการ 3 ประเภท ตาบอด หูหนวก และพิการทางร่างกายรับทุนการศึกษา

ประกาศสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดในการจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 17

TAB LOGO

ประกาศสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เรื่อง ข้อกำหนดในการจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 17
ระหว่างวันที่ 19- 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น