คุณอยู่ที่นี่

ประกาศ การต่อสัญญารับสลากของสมาชิกโครงการสลากฯ ประจำปี 2557

 ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 ฉบับ 015 /2556

 

เรื่อง การต่อสัญญารับสลากของสมาชิกโครงการสลากฯ ประจำปี 2557 (ปีที่ 20 )

             ตามที่สัญญารับสลากฯ ของสมาชิกโครงการสลากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และองกรณ์เครือข่าย ประจำปี 2556 จะสิ้นสุดลงในงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2556
 
                เพื่อให้การต่อสัญญารับสลาก ฯ ของสมาชิกในโครงการสลากฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงได้กำหนด วัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการต่อสัญญารับสลาก ฯ ของสมาชิกโครงการสลากฯ ประจำปี 2557 ขึ้นดังนี้

 

                1.ให้สมาชิกต่อสัญญาได้ภายในเดือนธันวาคม 2556 ตั้งแต่วันที่ 1-26 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 นาฬิกาทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้สมาชิกทำสัญญารับสลากได้ ณ โครงการสลากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ชั้น 4 ห้อง 404 หรือที่สำนักงานสมาคม ฯ สาขาทั้ง 11 สาขา ยกเว้นสาขากรุงเทพฯ

 

                2.ให้ผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาหรือเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล นำสำเนามามอบให้ 1 ฉบับ และให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในกรณีที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

 

                3.ให้สมาชิกแจ้งสถานที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันหรือมีความประสงค์ที่จะเข้าไปจำหน่ายในสถานที่ราชการหรือห้างร้านเอกชน (กรณีใช้สิทธิ์ตาม มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2556 )

 

                4.เอกสารที่ต้องนำมาในวันต่อสัญญา

 

                                4.1 สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมฯ                          จำนวน 1 ฉบับ

 

                                4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                    จำนวน 1 ฉบับ

 

                                4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน                                       จำนวน 1 ฉบับ

 

                                4.4 สำเนาทะเบียนคนพิการ                                จำนวน 1 ฉบับ

 

                                4.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (เฉพาะสมาชิกที่ได้รับการจัดสรรสลากฯรายใหม่)


  (นายต่อพงศ์  เสลานนท์ )
 

                                                                                นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์