โปรแกรม PPA Tatip โปรแกรม PPA Tatip เป็นโปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย (Thai text to speech) ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพ (screen reader) ได้แก่โปรแกรม JAWS for Windows, NVDA หรือ Thunder นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ที่จะใช้โปรแกรม PPA Tatip จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft text to speech version 5.1 เพื่อประสานการทำงานระหว่างโปรแกรม PPA Tatip กับโปรแกรมอ่านจอภาพที่ท่านใช้ download
โปรแกรม Reg Tatip โปรแกรมนี้ใช้ลงทะเบียนเพื่อใช้โปรแกรมตาทิพย์ ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกจะลงทะเบียนในขณะติดตั้งโปรแกรมตาทิพย์ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปเพื่อลงทะเบียนภายหลังได้โดยหลังจากที่ดาวน์โหลดไปแล้วให้ run ไฟล์ที่ชื่อ tatipreg.exe แล้วทำตามขั้นตอน
 อนึ่ง ก่อนที่ท่านจะใช้โปรแกรมตาทิพย์ได้ ท่านต้องขออนุญาตใช้โปรแกรม จากสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2246-3835 ต่อ 310 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนโปรแกรมผ่านทาง website หรือผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2246-3835 ต่อ 310, 312
download
โปรแกรม JPT Tatip Dictionary version 1.0 เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้โปรแกรม PPA Tatip สามารถอ่านออกเสียงได้ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น download
โปรแกรม NVDA สำหรับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านหน้าจอ ซึ่งทางผู้พัฒนาได้แจกให้ใช้กันฟรีๆ หากต้องการให้อ่านออกเสียงภาษาไทยได้จะต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม PPA ตาทิพย์ download