รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอด

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคม

นายมณเฑียร บุญตัน อุปนายก คนที่ 1

นายเชิดชัย สังเกตกิจ อุปนายก คนที่ 2

จ่าสิบตำรวจ กมล นราภักดิ์ อุปนายก คนที่ 3

นายสุทัศน์ ปึงศิริพัฒนา อุปนายก คนที่ 4

นางสุรีภรณ์ กาทอง อุปนายกคนที่ 5

นายปัญญา จันทะเสน อุปนายกคนที่ 6

นายมนูญ ชมเชย อุปนายกคนที่ 7

นายธมนิฏฐ์ ชาญจรัสพงศ์ กรรมการ

นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ กรรมการ

นายภารากร คำเดช กรรมการ

นายดรัณภพ นันตาเรือน กรรมการและประชาสัมพันธ์

นายกัณภพ อุ่นแก้ว กรรมการและนายทะเบียน

นายจำนงค์ เกษรพรม กรรมการและเหรัญญิก

นายพีรพงศ์ จารุสาร กรรมการและเลขานุการ