คุณอยู่ที่นี่

สหภาพคนตาบอดโลกแถลง 19 ข้อเรียกร้องเพื่อคนทั้งมวล สอดรับการจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 WBU Call to Action -19 Actions for an inclusive Covid-19 response

ข่าวแปลจากภาษาต่างประเทศ

 
สหภาพคนตาบอดโลกแถลง 19 ข้อเรียกร้องเพื่อคนทั้งมวล สอดรับการจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
WBU Call to Action -19 Actions for an inclusive Covid-19 response
 
ข้อเรียกร้องฉบับนี้จัดทำโดยสหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union: WBU) องค์กรระดับโลกที่ทำหน้าที่เสมือนดั่งตัวแทนให้กับคนตาบอดและสายตาเลือนรางกว่า 253 ล้านคนทั่วโลก ในการนี้ ทางสหภาพคนตาบอดโลกยังเปิดรับข้อแนะนำต่างๆ จากองค์กรคนพิการอีกหลายแห่ง และนับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของคนตาบอดและสายตาเลือนรางจากหลากชาติสมาชิกของสหภาพคนตาบอดโลก หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของ โรค COVID 19 และการตอบสนองต่อการรับมือโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่นี้ สหภาพคนตาบอดโลก ตระหนักถึงความต้องการที่หลากหลายในกลุ่มคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตินี้ ทั้งยังต้องการกระตุ้นให้รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทิ้งคนพิการ ซึ่งหมายรวมถึงคนตาบอดและสายตาเลือนรางไว้ข้างหลัง
 
การมีส่วนร่วมของคนทั้งมวล
1.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศ จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับ COVID 19 โดยจัดให้มีการรวมเอาคนพิการทุกประเภท ซึ่งหมายรวมถึงคนตาบอดและสายตาเลือนราง และองค์กรตัวแทนของพวกเขา เข้ามาอยู่ในความดูแลและร่วมงานด้วย เพื่อติดตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของคนพิการและให้คำแนะนำในการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ โปรแกรมและกลยุทธ์
 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศ หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานระดับประเทศให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ COVID 19 ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ซึ่งหมายรวมถึงการพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ สื่อในรูปแบบที่ใช้มือสัมผัสได้ สื่อมัลติมีเดียที่เข้าถึงได้ ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ตัวอักษร เสียง และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
3.นอกจากนี้เราขอเรียกร้องไปถึงเครือข่ายการกระจายเสียงและสื่อมวลชนทุกแห่ง เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลและประกาศเกี่ยวกับ Covid-19 จะเป็นช่องทางการรับข่าวสาร ที่ไม่ยากต่อการเข้าถึงได้สำหรับทุกคนที่มีความพิการรวมถึงคนตาบอดและสายตาเลือนรางด้วย
 
การต่อต้านความรุนแรงในเด็กหยิงและสตรี
4.เด็กผู้หญิงและสตรีพิการเป็นผู้ตกอยู่ในข่ายความเสี่ยงอย่างสูง ในการตกเป็นเหยื่อความรุนแรง ซึ่งความรุนแรงและการถูกล่วงละเมิดนั้นมักมีความเชื่อมโยงกับความโดดเดี่ยว และการถูกทอดทิ้งจากสังคม เราขอเรียกร้องให้กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเทศองค์กรสิทธิมนุษยชน และ หน่วยงานภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเพศอันมีพื้นฐานมาจากความรุนแรง ร่วมกันวางมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบ ความรุนแรงและการล่วงละเมิดในเด็กหญิงและสตรี ทั้งยังหมายรวมถึงการวางรูปแบบที่เหมาะสม ในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเพศและวัยที่เปราะบาง รวมไปถึงการสนับสนุนผู้หญิงและเด็กหญิงตาบอดและสายตาเลือนราง อาทิ การเข้าถึงสายด่วนทางโทรศัพท์ฟรี
5.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศ หน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติทุกแห่ง สร้างความเชื่อมั่นว่า มีการจัดสรรกลไกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการชี้เป้าและแทรกแซงเพื่อป้องกันกรณีของการถูกแสวงประโยชน์การใช้ความรุนแรงและการละเมิดในเด็กผู้หญิงและผู้หญิง รวมถึงเด็กผู้หญิงและผู้หญิงตาบอดและสายตาเลือนรางด้วย
6.นอกจากนี้ เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาที่พักที่เหมาะสม และออกมาตรการสนับสนุน ให้แก่สตรีและเด็กผู้หญิงตาบอดและสายตาเลือนรางที่ต้องรับมือกับการจัดการกับงานภายในบ้านประจำวัน  เช่น การดูแลเด็ก การประกอบอาหาร การดูแลบ้าน เป็นต้น
 
การรับมือในภาวะฉุกเฉิน
7.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติทุกแห่งจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเผชิญเหตุฉุกเฉินแบบเบ็ดเสร็จ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการจำเป็นของคนพิการทุกคนรวมถึงความต้องการเฉพาะของคนตาบอดและสายตาเลือนราง ที่อาศัยอยู่ทั้งในเขตเมืองและในชนบท กลุ่มคนพื้นเมือง และคนไร้บ้าน
8.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินสร้างความเชื่อมั่นว่า แผนการตอบสนองฉุกเฉินรวมถึงโปรแกรมความช่วยเหลือทางการเงินกระบวนการลงทะเบียนและแบบฟอร์มการสมัครสำหรับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินนั้น สามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ที่ตาบอดและสายตาเลือนราง
9.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลรวมไปถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ จัดสรรความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวที่กำลังให้การดูแลช่วยเหลือบุคคลที่ตาบอดและสายตาเลือนรางด้วย
10.เราขอเรียกร้องให้ราชการทั้งส่วนท้องถิ่นและระดับชาติให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับคนตาบอดและสายตาเลือนราง รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขา เพื่อที่จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปจับจ่ายสำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐานของแต่ละคน
11.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาการเพิ่มเงินสนับสนุนเกี่ยวกับความพิการหรือรูปแบบของเบี้ยคนพิการใดๆ ก็ตามระหว่างช่วงเวลาการแพร่ระบาด COVID 19 นี้
12.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานบรรเทาทุกข์ สร้างความมั่นใจว่า คนพิการซึ่งหมายรวมถึงคนตาบอดและสายตาเลือนรางจะได้รับความสำคัญในการอพยพเคลื่อนย้ายและการแจกจ่ายการสนับสนุนด้านการบรรเทาทุกข์แบบฉุกเฉินและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
ร้านค้าและของใช้ภายในบ้าน
13.เราขอเรียกร้องให้กลุ่มค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภครวมไปถึงซัพพลายเออร์, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านขายยา และธุรกิจที่จำเป็นอื่น ๆ ให้คำมั่นว่า คนตาบอดและสายตาเลือนรางสามารถเข้าถึงบริการการช็อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ เรายังขอแนะนำให้คนพิการต้องได้รับความสำคัญในการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ เราขอแนะนำให้ภาคธุรกิจดังกล่าว เปิดสายด่วนพิเศษ ที่คนพิการสามารถโทรและสั่งซื้อสินค้าของภาคธุรกิจหรือห้างร้านนั้นๆ ได้
14.เราขอแนะนำให้ธุรกิจห้างร้านต่างๆ จัดสรรชั่วโมงพิเศษสำหรับลูกค้าตาบอดและสายตาเลือนราง รวมไปถึงลูกค้าพิการท่านอื่นๆ ด้วย
15.ในกรณีที่เป็นการไปซื้อสินค้าโดยตรงที่ห้างร้าน สำหรับสถานที่ในการซื้อสินค้า  เราขอแนะนำให้มีผู้ช่วยเหลือลูกค้าพิการทางการเห็น โดยมีการรักษาระยะห่าง (social distance) และให้คำแนะนำด้วยวาจาในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการซื้อสินค้า
 
การศึกษา
16.เราขอเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการในทุกประเทศจัดสรรระบบการเรียนออนไลน์ ที่ทุกคนรวมทั้งนักเรียนตาบอดและสายตาเลือนรางสามารถเข้าถึงได้ และสร้างความมั่นใจว่า พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กตาบอดหรือสายตาเลือนรางสามารถเข้าถึงแบบเรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อว่าพวกเขาจะได้สามารถจัดหาความช่วยเหลือที่เหมาะสมให้กับเด็กๆ ในความดูแลของตนได้
 
สุขภาพ
17.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้อยู่ในข่ายความรับผิดชอบด้านสุคภาพ จัดให้มีอุปกรณ์และการให้บริการทางสุขภาพที่เข้าถึงได้ เพื่อคนพิการทั้งหลายรวมไปถึงคนตาบอดและสายตาเลือนราง จะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
 
การจ้างงาน
18.เราขอแนะนำให้รัฐบาล ภาคเอกชน รวมไปถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจัดการที่พักอย่างเหมาะสมสำหรับคนพิการที่ต้องทำงานจากบ้าน (Working from Home)
19.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นและระดับชาติจัดหาสิ่งจูงใจพิเศษให้กับนายจ้างเพื่อค้ำจุนพนักงานโดยเฉพาะคนพิการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตกงาน
 
 
ทั้งนี้ ทางสหภาพคนตาบอดโลกจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเรียกร้องผลในทางปฏิบัติ และยังคงรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากสมาชิกและพันธมิตรขององค์กรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID 19 นี้
 
ที่มา: เว็บไซด์สหภาพคนตาบอดโลก (worldblindunion) 
 
ผู้แปล: น.ส. ทิพยาภรณ์ เข็มพิลา
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์