ขณะนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครื่อข่ายเปิดบริการแก่อาสาสมัครที่สนใจร่วมปฎิบัติภารกิจเพื่อสังคมแก่คนตาบอดอย่างหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วเป็นกิจกรรมที่อาสาสมัครพึงปรารถนาดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่และเต็มใจ บริการที่สมาคมฯ และองค์กรเครือข่ายเปิดให้บริการแก่อาสาสมัคร ประกอบด้วย

1. บริการอ่านและบันทึกหนังสือเสียงให้เก่คนตาบอด ซึ่งประกอบด้วยหนังสือหลากหลายรูปแบบ คือ หนังสือวิชาการ หนังสืออ่านเล่น หนังสือบันเทิง สารคดี ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ และสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2. บริการร่วมจัดกิจกรรมเพื่อคนตาบอด โดยสมาคมคนตาบอดร่วมกับชมรมเพื่อนคนตาบอดเพื่อดำเนินกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ของสมาคมฯ และองค์กรเครือข่าย เช่น กิจกรรมสัปดาห์รำลึกวันไม้เท้าขาวสากล กิจกรรมเพื่อทัศนาจรของคนตาบอดและญาติ เป็นต้น
3. การบริการเป็นศูนย์กลางของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ซึ่งจัดเป็นศูนย์กลางเพื่อประสานงานที่ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ บริเวณชัน 2 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย


หากท่านสนใจร่วมเป็นสมาชิกชมรมอาสาเพื่อนคนตาบอด กรุณาติดต่อที่
ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ ชั้น 2 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เลขที่ 85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2248-0555 หรือ 0-2246-3835 ต่อ 200, 201
โทรสาร 0-2248-0556
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์