คุณอยู่ที่นี่

ผอ.สมาคมฯเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2562”

-

ผอ.สมาคมฯเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2562” มุ่งหวังให้ความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน และบูรณาการงานอย่างแน่นแฟ้นแก่องค์กรคนพิการให้สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

 

วันนี้(อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 )เมื่อเวลา 08.30 . โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2562” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน รวมทั้งการให้ความรู้แก่ผู้แทนองค์กรคนพิการให้สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 จากนั้น เวลา 10.30 . นางกุลิสราพ์ บุญทับ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเงินที่ 18 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีต่อกองทุนฯ และที่มีต่อกองทุนฯ อื่นๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" โดยมีนายนายจำนงค์ เกษรพรม กรรมการและเหรัญญิก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภท ผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น จำนวน 430 คน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์