คุณอยู่ที่นี่

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าหารือกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)

.

วันนี้(4 เม..61)เมื่อเวลา 13.30 . อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าหารือกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วยจากการรายงานสถิติข้อมูลคนพิการทุกประเภทความพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตั้งแต่วันที่ เดือนพฤศจิกายน ..๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน ..๒๕๖๐ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ,๘๕๗,๓๒๕ รายและสถิติถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ..๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ,๙๑๖,๘๒๘ รายซึ่งหมายความว่าภายใน4เดือนที่ผ่านมามีผู้พิการเพิ่มขึ้นจำนวน ๕๙,๕๐๓ ราย เท่ากับว่า1เดือนจะมีผู้พิการเพิ่มขึ้น ๑๔,๘๗๖ คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสถิติ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยความจริงที่ใกล้ตัว รัฐจะต้องหันมามองและเตรียมการส่งเสริมนี้อย่างจริงจังเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนสร้างสังคมเพื่อทุกคน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์