คุณอยู่ที่นี่

มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2561

มอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2561

มูลนิธิอนุสรณ์หม่องามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมมาแล้ว 14 ปี ตั้งแต่ปี 2546 

โครงการดังกล่าวได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้ให้มีการมอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกประจำปี 2561 อีกครั้งเป็นปีที่ 15 (ปี 2558 งดเว้นการมอบรางวัล 1 ปี เนื่องจากจัดงานฉลองครบ 100 ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก) เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแกคนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความสามารถคนพิการ และหน่วยงานต่างๆจะได้โอกาสแก่คนพิการในการประกอบอาชีพมากขึ้น

   คนพิการจะได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาชีวิต มี 7 ประเภท ดังนี้

1. ทางการเห็น 1 รางวัล       

2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1 รางวัล

3. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างการ 1 รางวัล    

4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1 รางวัล

5. ทางสติปัญญา 1 รางวัล    

6.  ทางการเรียนรู้ 1 รางวัล

7. ออทิสติก 1 ราวัล

คุณสมบัติของคนพิการที่สมควรได้รับการพิจารณา ได้แก่

1. เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ หรือจากหน่วยราชการ สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวกับคนพิการ ว่าเป็นคนพิการจริง

3. ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องต่อไปนี้

     1 การศึกษา     

      2. การงานและอาชีพ

      3. การดำรงชีวิต    

      4. การบำเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน

4. มีความพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่าง และแบบอย่างได้

5. ไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้อีก

7. คณะกรรมการโครงการฯ หรือคณะทำงานคัดเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกและเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับประเภทคนพิการนี้ได้รับเงินเป็นรางวัลคนละ 10,000 บาท อีกทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่มูลนิธิจัดพิมพ์ 

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-354-7393 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 61 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.princessngarmchit.org/home/