ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ขุมทรัพย์ทางปัญญา และความบันเทิงสำหรับคนตาบอด

หนังสือ นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดเหตุการณ์ ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น รวมทั้งสาระความรู้ในสรรพวิชาจากผู้แต่งหรือผู้รวบรวม เรียบเรียงไปสู่ผู้อ่าน จากเวลาและสถานที่หนึ่ง ๆ ไปสู่ความกว้าง ไกลไร้ขอบเขต หนังสือจึงเป็นเสมือนหนึ่งขุมทรัพย์ทางปัญญาและคลังแห่งความบันเทิงขนาดมหึมาสำหรับมวล มนุษยชาติ แต่เนื่องจากหนังสือเกือบทั้งหมดที่เราพบเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ได้รับการผลิตออกมาในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับคนตาบอดในการที่จะได้รับประโยชน์นานาประการจากหนังสือ ได้มีผู้ค้นหาหนทางแก้ไขความ จำกัดในข้อนี้มาโดยตลอด
ห้องสมุดแถบเสียงในประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2520 ได้มีการเปิดดำเนินการและให้บริการในลักษณะของห้องสมุดสำหรับคนตาบอดแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นได้อาศัยเนื้อที่ส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด นนทบุรี อันเป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นสถานที่ดำเนินการและให้ บริการ ต่อมาห้องสมุดดังกล่าวนี้ได้แยกออกมาดำเนินการเป็นอิสระในหน่วยงานหนึ่ง ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ เช่นกัน โดยใช้ชื่อว่า "ห้องสมุดคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด" ผลิตและให้บริการ หนังสือทั้งที่เป็นหนังสือเสียงและหนังสืออักษร Braille เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2525 ปัจจุบันตั้ง อยู่ ณ เลขที่ 78/2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แต่เนื่องจากคนตาบอดเริ่มได้รับ การศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพมากขึ้น ความต้องการที่จะได้อ่านหนังสือต่าง ๆ ทั้งเพื่อการศึกษาหาความรู้และ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจก็มีปริมาณมากขึ้นด้วยเช่นกัน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจึงได้เห็นชอบที่จะก่อตั้ง และเปิดบริการห้องสมุดสำหรับคนตาบอดขึ้นเป็นแห่งที่ 2 โดยผลิตและให้บริการเฉพาะหนังสือเสียงในปี พ.ศ.2526 ทางสมาคม ฯ ได้รับการตอบตกลงให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เป็นมูลค่าประมาณ 100,000 มาร์ค จาก สหพันธ์ทหารผ่านศึกแห่งประเทศเยอรมัน และรัฐบาลท้องถิ่นแห่งรัฐบาร์เดน วีตเตมเบอร์ก ของสาธารณรัฐเยอรมัน โดยมีเงื่อนไขว่าสมาคม ฯ จะต้องจัดหาสถานที่ซึ่งจะใช้เป็นที่ตั้งของห้องสมุดให้เรียบร้อย ทางสมาคม ฯ ได้ติดต่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ซึ่งขณะนั้นมีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้จัดสรรงบ ประมาณจำนวน 1.7 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออาคารขนาด 2 คูหา เนื้อที่ 85 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ มอบให้สำหรับเป็นที่ตั้งของห้องสมุดและที่ทำการของสมาคม ฯ มาจนถึงปัจจุบัน ห้องสมุดแถบเสียงสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจึงได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2529


พันธกิจ

ห้องสมุดต้องการสร้างสังคมรักการอ่าน และการเรียนรู้ของชุมชนอย่างทั่วถึง
ให้การศึกษานอกระบบโรงเรียนแก่ทุกชนชั้น ทุกวัย ฯลฯ ให้คนตาบอดมีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ส่งเสริมให้คนตาบอดมีนิสัยรักการอ่าน และศึกษาค้นคว้า รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และความรื่นรมย์ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ
ห้องสมุดยังเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมขอ''ห้องสมุดฯ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กร สถาบันต่างๆ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมเผยแพร่ด้านบริการความรู้ข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดให้รู้จักแพร่หลาย และมีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก

หนังสือเสียงที่ให้บริการ

หนังสือเสียงที่เป็นเทป และซีดี
หนังสือทุกหมวด, หนังสือทั่วไป, หนังสืออ้างอิง, หนังสือเรียน
หนังสืออักษรเบรลล์
หนังสือทั่วไป
หนังสือเรียน
หนังสืออ้างอิง

การให้บริการ

บริการหนังสือเสียงให้ฟังภายในห้องสมุด
บริการยืม-คืนหนังสือเสียง (ยืมได้ครั้งละ 5 เรื่อง ระยะเวลา 1 เดือน
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
บริการแนะนำหนังสือเสียงใหม่ที่น่าสนใจ
บริการค้นคว้าและสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตด้วยคอมพิวเตอร์
บริการทำสำเนาเทปและซีดี
บริการรับงานอ่าน

ท่านสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.nlbp.org