ความหมายโดยรวมของบริการคนตาบอด (วัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมอาชีพ)

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ส่งเสริมให้คนตาบอดทุกระดับได้มีโอกาศประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สามารถเพิ่มพูนรายได้ของตนเองและครอบครัว อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งวัตถุประสงค์นี้เป็นส่วนสำคัญสำหรับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสมาชิก ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงได้จัดให้มีบริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ ดังนี้