ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิคนตาบอดไทย ได้กำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ตามแนวความคิดของ กลุ่มคนตาบอด ประกอบด้วย อาจารย์ประหยัด ภูหนองโอง นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขณะนั้น อาจารย์มณเฑียร บุญตัน รศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ คุณสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ โดยต้องการให้มีการแบ่งงานความรับผิดชอบด้านการหารายได้ให้กับ องค์กรต่างๆ ของคนตาบอด พ้นจากความรับผิดชอบของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งมีงานหลักคือการดูแลสมาชิกที่เป็นคนตาบอดทั่วประเทศ โดยมีการเรียกร้องเพื่อทวงสิทธิ์ ของคนตาบอด ในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการรณรงค์เพื่อเรียกร้องสิทธิ การผลักดันด้านสวัสดิการของคน ตาบอด นั้น หลีกหนีไม่พ้นความเกี่ยวเนื่องกับองค์กรทางการเมือง และเมื่อสมาคม มีภาพการเคลื่อนไหวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเมืองแล้ว ย่อมมีผลกระทบต่อการขอความร่วมมือเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือด้านการเงินจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้ง ในและต่างประเทศ

ดังนั้น จึงเห็นควรให้ตั้งมูลนิธิของคนตาบอดไทย เป็นองค์กรใหม่ขึ้นมารับผิดชอบ ด้านการขอความร่วมมือเพื่อขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ อันจะเป็นวิธีที่จะขจัดความไม่รู้หนังสือ ของคนตาบอดในประเทศไทย

มูลนิธิคนตาบอดไทย ปัจจุบันตั้งอยู่ในที่ทำการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ ไทย ปัจจุบันมี อาจารย์ประหยัด ภูหนองโอง เป็นประธาน


วัตถุประสงค์

เป้าหมายมูลนิธิของคนตาบอดไทย จะดูแลผลประโยชน์ของสมาคมคนตาบอดแห่ง ประเทศไทย กล่าวคือ กรณีที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จะดำเนินการสนับสนุน ด้านการศึกษาของคนตาบอดใน 2 รูปแบบ คือ
1. การให้บริการห้องสมุดคนตาบอด ซึ่งเดิมนั้นสมาคมคนตาบอดฯ จะรับผิดชอบ การให้บริการนี้แก่สมาชิก แต่ปัจจุบัน มูลนิธิคนตาบอดไทย เข้าไปบริหาร และให้บริการ แก่สมาชิก โดยเปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
2. การดำเนินการหาทุนเพื่อสร้างโรงเรียนสอนคนตาบอด โดยมูลนิธิฯ จะเป็นองค์กรกลางเพื่อติดต่อรับบริจาคที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอด ขณะนี้มีผู้สนใจบริจาคที่ดินที่จังหวัดแพร่ พยายามที่จะให้รัฐบาล เข้ามาร่วมจัดการศึกษา ให้กับคนตาบอด และแม้จะโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทยแล้วหลายแห่ง แต่ก็ยังไม่ เพียงพอ

หน้าที่อีกประการหนึ่งคือ การสร้างความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของ ผู้ปกครองที่คิดว่า คนตาบอดจะเรียนไปทำไม? อุปสรรค์และปัญหานี้มูลนิธิฯ จะเข้าไปพิสูจน์ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครองเหล่านี้

วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งคือ ทำรายการ ?หนังสือเสียงเพื่อประชาชน? โดยเป้าหมายนั้นคือต้องการนำหนังสือปกติมาอ่านมาให้คนฟังโดยไม่มีการเพิ่มเติมเนื่อหา หรือใส่ความคิดเห็นความรู้สึกส่วนตนเข้าไป เพื่อให้ผู้รับฟังได้ตัวหนังสือแท้ๆ เพื่อจะได้เกิดแนวคิดที่แตกแขนงออกไปด้วยตัวเอง เพราะการแต่งเติมเสริมความรู้สึกเข้าไปจะทำให้ผู้รับฟังไขว้เขว

ปัจจุบันนี้ "หนังสือเสียงเพื่อประชาชน" ได้ออกอากาศทางคลื่น เอเอ็ม 819 กิโลเฮริท์ กรมประชาสัมพันธ์ เวลา 19.30 - 20.00 น. และคลื่นเอเอ็ม 1494 องค์การสื่อสารมวลชน แห่งประเทศไทย (อสมท.) เวลา 14.00 -15.00 น.

หนังสือเสียงเพื่อประชาชน? เป็นการส่งเสริมให้คนรักการอ่านเพราะการรับฟังก็ เหมือนได้อ่านหนังสือทางหู ทำให้ได้อรรถรถจริง ๆ ของคนเขียน

ในอนาคตมูลนิธิฯ จะพยายามทำให้คนสนใจเรียนรู้หนังสือมากขึ้น โดยจะหา คลื่นความถี่ 1 คลื่น เพื่อจัดทำโครงการหนังสือเสียงเพื่อประชาชน ให้เต็มเวลาตลอด 24 ชั่วโมง