คุณอยู่ที่นี่

ประกาศสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดสรรสลากบำรุงการกุศลฯ

ประกาศสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 008/2556

เรื่อง การจัดสรรสลากบำรุงการกุศลฯ

                   ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดสรรโควตาสลากบำรุงการกุศล ให้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำนวน 45 เล่ม (เล่มละ 4,000 บาท) ส่วนลดร้อยละ 9 โดยเริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม  2556 ถึงงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 รวม 48 งวดนั้น ด้วยสมาคมฯ เป็นองค์การคนพิการระดับชาติจึงมีผู้มาลงทะเบียนขอรับการจัดสรรโควตาสลากฯเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมแล้วกว่า 1,000 ราย      แต่สลากจำนวน 45 เล่มที่ได้รับเท่ากับองค์กรคนพิการอื่น ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการจัดสรร สมาคมฯจึงได้กำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดสรรและจัดจำหน่ายเพื่อให้สลากฯได้กระจายไปยัง ผู้ขอรับการจัดสรรด้วยความเป็นธรรม และทั่วถึงมากที่สุด กล่าวคือ สมาคมฯ ได้ทำการใช้วิธีสุ่มรายชื่อจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้ได้จำนวน 180 ราย และแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

                   กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 45 จะได้รับสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2556 - งวดวันที่ 16 มกราคม 2557 รวม 12 งวด

                   กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 46 ถึงลำดับที่ 90 จะได้รับสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 รวม 12 งวด

                   กลุ่มที่ 3 ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 91 ถึงลำดับที่ 135 จะได้รับสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2557 - งวดวันที่ 16 มกราคม 2558 รวม 12 งวด

                   กลุ่มที่ 4 ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 136 ถึงลำดับที่ 180 จะได้รับสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่              1 กุมภาพันธ์ 2558 - งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 รวม 12 งวด

                  

                   ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายตามประกาศฉบับนี้ทั้ง 90 ราย ยืนยันความประสงค์ที่จะรับสลากไปจำหน่าย ณ โครงการสลากฯ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานสาขาของสมาคมฯทั้ง 11 สาขา ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 – วันที่ 31กรกฎาคม 2556

                   หลักฐานที่ต้องนำมายื่น

                   1.สำเนาสมุดคนพิการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน 1 ชุด

                   2.สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมฯ                                           จำนวน 1 ชุด

                   อนึ่ง ผู้มีสิทธิ์ได้รับสลากฯ ทุกรายจะได้รับสลากฯ รายละ 1 เล่ม (เล่มละ 4,000 บาท ได้รับส่วนลดร้อยละ 7 เท่ากับราคาเล่มละ 3,720 บาท ) และสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดรายชื่อของท่านจากผู้มีสิทธิ์รับสลากฯ ในกรณีที่สมาคมฯตรวจพบว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรสลากฯ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในนามของนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ หรือกรณีที่ท่านมีสลากฯ อยู่แล้วเต็มจำนวน 20 เล่ม หรือได้รับการจัดสรรสลากการกุศลครั้งที่ผ่านมา  

          หมายเหตุ รายชื่อผู้ที่จะได้รับการจัดสรรในกลุ่มที่ 3 จำนวน 45 ราย และกลุ่มที่ 4 จำนวน 45 ราย ตั้งแต่ลำดับที่ 91 ถึงลำดับที่ 180 ราย สบท.จะเปิดให้สมาชิกลงชื่อขอรับการจัดสรรสลากฯ ไปจำหน่าย ได้ตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม  2556 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 และจะสุ่มรายชื่อผู้ที่ขอรับการจัดสรรสลากฯ ทั้งหมด ในวันที่ 5 กันยายน 2556 แล้วจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรให้ทราบต่อไป

         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการสลากฯ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

โทร.02-246-3835 ต่อ 100-101 หรือ สำนักงานสาขาของสมาคมฯ ทั้ง 11 สาขา

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

ลงชื่อ

                               (นายต่อพงศ์ เสลานนท์)

                             นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

ผู้เขียน: 
tabadmin