คุณอยู่ที่นี่

รายชื่อสมาชิกรับสลากบำรุงการกุศล กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

 

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 45 จะได้รับสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2556 - งวดวันที่ 16 มกราคม 2557 รวม 12 งวด

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 46 ถึงลำดับที่ 90 จะได้รับสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 รวม 12 งวด

 

รายชื่อสมาชิกรับสลากบำรุงการกุศล

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

จำนวนเล่ม

1

เขมิกา  อ่อนคูณ

1

2

เจริญผล  พรหมสุรินทร์

1

3

เชิดชู  ทัฒมาศ

1

4

เพ็ญอำพร  เสวกวงษ์

1

5

เมธา  โยธารักษ์

1

6

เอกสิทธิ์  วิลัยเลิศ

1

7

โอปอ  โรจนวิภาค

1

8

ไพบูรณ์  เหล่าชัย

1

9

กนกนภา  จำปาไทย

1

10

ขนิษฐา  ฮั่นตระกูล

1

11

จักรชัย  ชุมพร

1

12

จารุณี  แดงทองดี

1

13

ชญาดา  แพสุวรรณ

1

14

ชนันทร  นุ่มเจริญ

1

15

ชุติพงศ์  พรมมี

1

16

ดนัย  ไชยชนะ

1

17

ทิชาภา  ถาวรวิจิตร

1

18

ทินกร  จันทรดาเวียง

1

19

ธนากร  ยอดเยาว์

1

20

ธนูศักดิ์  ศรีสังข์

1

21

นรวัฒน์  ตะเวที

1

22

นาถวดี  สิริปุมแปง

1

23

นารีรัตน์  รสหอม

1

24

นิมิตร  ปานแดง

1

25

นิศากร  พงษ์แสงศรี

1

26

บัวลอย  จิตนารินทร์

1

27

บุญตา  ดาน้ำคำ

1

28

บุญมี  จุ่นทองหลาง

1

29

ปณัชญา  สะใบ

1

30

ประกอบ  ทองแม้น

1

31

ปาลิตา  วงศ์ธนากิตติ์

1

32

พรศิริ  ตราชู

1

33

ภาคภูมิ  สุวรรณนาคร

1

34

ฤทธิชัย  เกตุบูรณะ

1

35

วรรณา  โกเช็ค

1

36

วิทยา  วงษ์แพทย์

1

37

สมควร  รถหามแห

1

38

สมร  ทรงพระ

1

39

สุนทร  เกิดรัมย์

1

40

สุรินทร์  หงส์ทุติกุล

1

41

อภิชยา  จุลแก้ว

1

42

อภิลักษณ์  สุวาที

1

43

อาทิตย์  เทียงปา

1

44

อิงอร พรมสี

1

45

อุไร  วงษ์ขันธ์

1

46

เกรียงไกร  ถาวรวิจิตร

1

47

เพชร  จิตรจวง

1

48

แดนใจ  ใจเย็น

1

49

โชติกา  ประเสริฐดี

1

50

กนกวรรณ  ผอบทอง

1

51

กรรณิการ์  เอี่ยมไธสง

1

52

กฤตชัย  ดิเรกกุลชม

1

53

กัญญาภัค  เนตรน้อย

1

54

กาญจนา  จำนงค์

1

55

กิตติกร  ใจผ่อง

1

56

คณาธร  ศรีสวัสดิ์เล็ก

1

57

จำลอง  ศาตร์เทพ

1

58

ฉลอง อินตาพรม

1

59

ฉวี  วงษ์หมอก

1

60

ชะเวง  ชัยชนะ

1

61

ชัชชัย  วิจิตรจรรยา

1

62

ชัยวัฒน์  ทองนาค

1

63

ฐิติวัจน์  อุ่นจันทร์

1

64

ดม  แซ่สง

1

65

ตติยะ  อิ่มโต

1

66

ต้อย  แข็งแข

1

67

ทวึศักดิ์  การินทร์

1

68

ทองสร้อย  กลุดดำ

1

69

ทัศนีย์  ขันทอง

1

70

นวรัตน์  รักษาแดน

1

71

นัทธพร  ถิ่นบาง

1

72

บรรชัน  หมวกคำ

1

73

บุญเฮียง  การเกตุ

1

74

บุญโฮม  น้อยม่วง

1

75

ปรีชา  อ่อนน้อม

1

76

พรประเสริฐ  พวงเพ็ชร

1

77

พัชรี  ยืนยง

1

78

มณฑล  คงเกิด

1

79

รุจาภา  ศรีสุขใส

1

80

ลำพอง  ศรีใส

1

81

วรินทร์พร  สิทธิเสรีประทีป

1

82

วิไลลักษณ์  ภิขุนี

1

83

สังคม  อูปแก้ว

1

84

สำลี  เต้าทอง

1

85

สุเวศน์  สาจำปา

1

86

สุดารัตน์  ตรงซอน

1

87

สุภัทร์  จันทร์เปรียง

1

88

อัคเดช  สมพันธ์

1

89

อำนวย  พันเพียร

1

90

อุดม  ผลลูกอินทร์

1

ผู้เขียน: 
tabadmin