คุณอยู่ที่นี่

รูป

วันนี้(28 ม.ค.59) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ,นายต่อพงศ์  เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายทนง สินปรุ ผู้จัดการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายพิสิธ พูลพิพัฒน์  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,  นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ได้มาร่วมงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Blind Music Fest 4: From Street to Stars) 

         ในครั้งนี้นายธมนิฏฐ์ ชาญจรัสพงศ์ กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กรรมการสถาบันดนตรีคนตาบอด ในฐานะผู้แทนนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้กล่าวรายงานการจัดงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 4 เวทีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
          สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยคนตาบอด  ได้ดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในทุกๆด้าน   เพื่อให้คนตาบอดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับคนในสังคม  สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักดนตรีตาบอด  เป็นภารกิจหนึ่งที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการด้วยเช่นกัน  สมาคมฯ ริเริ่มให้มีการจัดงาน  เทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อปี 2555  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่ 8 และได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี  
  
             โดยเปิดทำการแสดงทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด จากการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติทั้ง 3 ปี  ที่ผ่านมา  ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  อาทิ  กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์  บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และอื่นๆซึ่งได้กรุณายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้าน จนได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก
                 งานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติครั้งที่ 4 นี้  สมาคมฯกำหนดจัดทั้งสิ้น 6 เวที โดยเริ่มเวทีแรกที่จังหวัดพิษณุโลกนี้  และจะกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ อาทิ ภูเก็ต นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี  กรุงเทพมหานคร เป็นต้น คอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้รวบรวมนักร้องและนักดนตรีตาบอดที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการร่วมกับ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งค่ายเพลง    ชั้นนำของไทย ได้แก่ บริษัท True coporation บริษัท RS มหาชนจำกัด และบริษัท GMM Grammy  มหาชนจำกัด ในการแก้ปัญหาตามนโยบายการควบคุมขอทานของรัฐบาล ซึ่งนักร้องนักดนตรีตาบอดหรือศิลปินไม้เท้าขาวเหล่านี้ เดิมถูกเรียกว่า “วณิพก” พวกเขามิใช่ขอทาน แต่เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถและรักในเสียงดนตรี ประกอบอาชีพโดยใช้ความสามารถทางดนตรีเช่นเดียวกับศิลปินทั่วไป   เวทีนี้จึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไม้เท้าขาว  ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการจาก 3 `เวทีที่ผ่านมา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครพนม และเชียงใหม่ได้แสดงพลังสร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่   รวมทั้งใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะ  ทางการแสดงดนตรี  ให้กับผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) เวทีสุราษฎร์ธานี ทั้ง 100 คนด้วย   พร้อมทั้งการแสดงของนักร้อง S2S วงดนตรี Diamond Full Band วง Champ และพลศักดิ์ ชูจันทร์  ศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ ชาวนครศรีธรรมราช
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์