พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“ศิลปินไม้เท้าขาวส่งกำลังใจ ให้คนไทยยิ้มสู้”

กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ

เริ่มแล้วการฝึกอบรมสำหรับผู้พิการทางสายตา

เริ่มแล้วการฝึกอบรมสำหรับผู้พิการทางสายตา ที่สนใจเรียนรู้การเขียนเพลงและการผลิตงานเพลงจากมืออาชีพ S2S Fly High Songwriting Camp ครั้งที่ 1 ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น