รับสมัครบัณฑิตตาบอดเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร

TAB LOGO

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
จะจัดโครงการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษานอกโรงเรียนแก่บัณฑิตตาบอดในระหว่างวันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2557

ทดลองใช้งานระบบสมาชิก 1414พลัส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

บริการสายด่วนข่าวสารความรู้ จะเริ่มทดลองใช้งานระบบสมาชิก 1414พลัส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปโดยในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน จะเริ่มทดลองในช่วงเวลา 18.00-24.00น.

รับสมัครบุคคลพิการทางสายตาเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร ประจำนิทรรศการบทเรียนในความมืด จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรีแสควร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพิการทางสายตาเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร
ประจำนิทรรศการบทเรียนในความมืด จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรีแสควร์

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น