October 9th World Sight Day 2014 World Sight Day’s 2014 theme is "No More Avoidable Blindness"

WBU LOGO

October 9th World Sight Day 2014
World Sight Day’s 2014 theme is "No More Avoidable Blindness"

It is a sad fact that most of the people who go blind did not have to become blind.

รับสมัครบัณฑิตตาบอดเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร

TAB LOGO

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
จะจัดโครงการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษานอกโรงเรียนแก่บัณฑิตตาบอดในระหว่างวันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2557

ทดลองใช้งานระบบสมาชิก 1414พลัส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

บริการสายด่วนข่าวสารความรู้ จะเริ่มทดลองใช้งานระบบสมาชิก 1414พลัส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปโดยในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน จะเริ่มทดลองในช่วงเวลา 18.00-24.00น.

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น