ค่ายพัฒนาทักษะการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557

ค่ายพัฒนาทักษะการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดมกุฎคีรีวัน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

The 3rd Thailand International Blind Music Festival

The 3rd Thailand International Blind Music Festival

Event theme: "Rhythm & Blind "

เชิญเข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมการเป็นวิทยากรสอนการใช้อักษรเบรลล์แก่บัณฑิต ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ประกาศเข้าร่วมโครงการ
การฝึกอบรมการเป็นวิทยากรสอนการใช้อักษรเบรลล์แก่บัณฑิต
ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น