กลุ่มบริษัท TRUE (ทรู) เปิดรับสมัครพนักงาน Call Center

กลุ่มบริษัท TRUE (ทรู) เปิดรับสมัครพนักงาน (พิการทางสายตา) เข้าร่วมงานในตำแหน่ง พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Full Time จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ประกาศ การต่อสัญญารับสลากของสมาชิกโครงการสลากฯ ประจำปี 2557

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ฉบับ 015 /2556
เรื่อง การต่อสัญญารับสลากของสมาชิกโครงการสลากฯ ประจำปี 2557 (ปีที่ 20 )
ตามที่สัญญารับสลากฯ ของสมาชิกโครงการสลากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และองกรณ์เครือข่าย ประจำปี 2556 จะสิ้นสุดลงในงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2556

ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 19

นักเรียนนั่งอ่านหนังสือเบรลล์

ด้วยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดทั่วประเทศ จัดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ เพื่อชิงรางวัลพระราชทานขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ในระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2557 โดยกำหนดประเภท วิธีการประกวดและรางวัลไว้ดังนี้

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น