เชิญเข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมการเป็นวิทยากรสอนการใช้อักษรเบรลล์แก่บัณฑิต ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ประกาศเข้าร่วมโครงการ
การฝึกอบรมการเป็นวิทยากรสอนการใช้อักษรเบรลล์แก่บัณฑิต
ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

กำหนดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 007/2557
เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง
เลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดระนอง

ขอเชิญสมัครขอรับทุน Duskin Leadership Training in Japan ครั้งที่ 17 ประจำปี 2015-2016

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเยาวชนตาบอดและคนตาบอดทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี
สมัครขอรับทุน Duskin Leadership Training in Japan ครั้งที่ 17

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น