Blind Music Fest 4: From Street to Stars

รูป

วันนี้(28 ม.ค.59) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ,นายต่อพงศ์  เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายทนง สินปรุ ผู้จัดการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายพิสิธ พูลพิพัฒน์  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,  นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ได้มาร่วมงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Blind Music Fest 4: From Street to Stars) 

คณะกรรมาธิการฯด้านสังคมได้เข้าหารือข้อราชการกับกระทรวง พม.

รูป

วันนี้ (25 ม.ค.59) เมื่อ

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

รูป

วันนี้(23 ม.ค.59)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเอลิซาเบธ สะพานควาย

พก.มอบใบประกาศโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)

รูป

พก.มอบใบประกาศโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) 

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น