พม.ขับเคลื่อนแผนงาน ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

รูป

วันนี้(3 ธ.ค. 58) ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวเปิดงานวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม 2558  

รมว.พม.ควงนายกสมาคมฯเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล

รูป

วันนี้ (27 พ.ย.

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ

รูป

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี ขอแจ้งกำหนดวันทดสอบผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้วยกรรมการสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้กำหนดให้มีการทดสอบผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยขึ้น ในวันที่ 19-20 ธั

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น