ข่าวดีสำหรับน้องๆเยาวชน

รูป

ข่าวดีสำหรับน้องๆเยาวชน

สัมมนาขจัดความมืดบอดในสังคมเพื่อคนพิการ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและมีความสุข"

รูป

วันนี้(18 มิ.ย. 60)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมอภิปรายเป็นคณะเรื่องขจัดความมืดบอดในสังคมเพื่อคนพิการ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและมีความสุข" ในโครงการสัมมนาเรื่องขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การดำเนินงานในสังคมไทยและประชุมสมาชิกสามัญประจำปีสมาคมคนตาบอดจังหวัดอุดรธานี ปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2560

นายกสมาคมฯมาเป็นประธานการประชุมของสาขาภาคตะวันออก

รูป

วันนี้(27 พ.ค.60)เมื่อเวลา 09.30 น. ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะฯมาเป็นประธานเปิดสัมมนาและมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ธรรมาภิบาลยาสามัญประจำบ้านขององค์กร" ในงานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น