นายกสมาคมฯนั่งเป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิกา

รูป

วันนี้(30 ส.ค. 59) นายต่อพงศ์  เสลานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นประธานเปิดการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

รมว.พม.เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องบันทึกเสียง “S2S

รูป

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น.

รมว.พม.ร่วมกับสมาคมฯเปิดตัวมิวสิคเพลง

รูป

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น.

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น