พิธีเปิดงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 22

พิธีเปิดงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 22

พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “การเสริมพลังคนตาบอด : จากกฎหมายและนโยบาย ฐานสิทธิสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครังที่ 22

https://www.facebook.com/TabodThai/videos/619913065196353?sfns=mo

ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ

.

ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทย

มหาวิทยาลัยรังสิตนำนักศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

.

เมื่อวานนี้(18 .

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น