คุณอยู่ที่นี่

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยรับสมัครงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันนี้-16 มิถุนายน 2558

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อมาร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้ดีขึ้น  สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 

1.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน  1  อัตรา

-  เงินเดือนตามความสามารถ

-  สวัสดิการ  ประกันสังคม  ตรวจสุขภาพประจำปี  รักษาฟัน(ไม่ตกแต่งสวยงาม) และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1  ไม่จำกัดเพศ  อายุ  22-40  ปี

2  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

3  สามารถใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Word, Excel, Power Point, Internet และโปรแกรม อื่น ๆ  ที่จำเป็นในการทำงานตลอดจนใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ  ได้

4  มีประสบการณ์ทำงานดังนี้

4.1    ด้านการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 

4.2    มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน  วางแผนงาน  และจัดกระบวนการการทำงานได้ดี

4.3    มีความสามารถเขียนรายงาน  และนำเสนองาน

4.4    มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

5  มีบุคลิกดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

6.บทบาทหน้าที่

6.1  ประสานงานระหว่างสมาคมฯ กับองค์กรต่าง ๆ ในโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

6.2  วางแผนการปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย

6.3  วิเคราะห์และประเมินความต้องการ  วางแผนและออกแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพให้แก่โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

6.4  ติดตามรายงานจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุน  สรุปรายงานและสรุปบทเรียนจากการทำงาน

6.5  จัดระบบข้อมูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรสัมพันธ์จำนวน  1  อัตรา

-เงินเดือนตามความสามารถ

-สวัสดิการ  ประกันสังคม  ตรวจสุขภาพประจำปี  รักษาฟัน(ไม่ตกแต่งสวยงาม) และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1  ไม่จำกัดเพศ  อายุ  22-40  ปี

2  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

3  สามารถใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Word , Excel และโปรแกรมอื่น ๆ  ที่จำเป็นในการทำงานตลอดจนใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ  ได้

4  มีประสบการณ์ทำงานดังนี้

4.1  ด้านการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 

4.2  การจัดงาน  Event  เพื่อระดมทุน 

4.3  มีประสบการณ์งานด้านการบริหารองค์กร (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

5  มีบุคลิกดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

6  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6.1  วางแผน  กำหนดทิศทางในการระดมทรัพยากรจากแหล่งทุน

6.2  จัดทำข้อมูล  รายละเอียดประกอบการนำเสนอผลการดำเนินงาน

6.3  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานด้านการระดมทรัพยากรให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

6.4  ประสานงานเพ่อการระดมทรัพยากรให้มีประสิทธิผลสูงสุดและจัดทำข้อเสนอเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้น

 

3.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน  1  อัตรา

-เงินเดือนตามความสามารถ

-สวัสดิการ  ประกันสังคม  ตรวจสุขภาพประจำปี  รักษาฟัน(ไม่ตกแต่งสวยงาม) และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1  ไม่จำกัดเพศ  อายุ  22-40  ปี

2  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

3  สามารถใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Word, Excel, Power Point, Internet และโปรแกรม อื่น ๆ  ที่จำเป็นในการทำงานตลอดจนใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ  ได้

4  มีประสบการณ์ทำงานดังนี้

4.1    ด้านการพิมพ์หนังสือราชการ  และการพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 

4.2    การจัดพิมพ์คำสั่ง  ประกาศ  ระเบียบต่าง ๆ 

4.3    งานประชุม

5  มีบุคลิกดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

6  บทบาทหน้าที่

6.1  จัดเอกสารหนังสือรับ-ส่ง ให้เป็นระเบียบ

6.2  จัดพิมพ์หนังสือออก  คำสั่ง  ประกาศ  และระเบียบต่าง ๆ 

6.3  จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุม  พร้อมสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

6.4  ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

6.5  จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุม

6  งานเอกสารอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2  สำเนาทะเบียนบ้าน

3  สำเนาวุฒิการศึกษา

4  ใบรับรองแพทย์

5  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

6  เอกสารประกอบอื่น ๆ  (ถ้ามี) (รับรองสำเนาทุกฉบับ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://tabgroup.tab.or.th/sites/all/download/2015.05.09Application_form.docx

 

สมาคมฯ จะสอบคัดเลือกในวันที  16  มิถุนายน  2558  ณ  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

เลขที่  85/1-3  ซอยบุญอยู่  ถนนดินแดง  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400

โทรศัพท์  02-246 3835  ต่อ 304, 306 มือถือ 084-703-2600

         

หมายเหตุ  :     ผู้สนใจสมัคร กรุณากรอกใบสมัคร แล้วสแกนข้อมูล และหลักฐานในการสมัคร แนบไฟล์

ส่งมายัง  นายพิทยา  ศรีโกตะเพ็ชร  ผู้อำนวยการ  E-mail : p_s17@windowslive.com 

             น.ส.แววเดือน พงษ์เหล็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ E-mail : tab8499@gmail.com

   หรือโทรสอบถามได้ที่  02-246 3835  ต่อ 304, 306 มือถือ 084-703-2600

 

 

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์