คุณอยู่ที่นี่

สถาบันพัฒนาผู้นำคนตาบอด รับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขั้นปริญญาตรี ฝึกงานในองค์กรคนพิการในต่างประเทศ

รับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขั้นปริญญาตรี ฝึกงานในองค์กรคนพิการในต่างประเทศ

โดยสถาบันพัฒนาผุ้นำคนตาบอดขอเชิญนักศึกษาพิการทางการเห็นเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตาบอดไทยสู่การเป็นผู้นำในองค์กรคนตาบอดระดับภูมิภาคอาเซี่ยน  

โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

  1. เยาวชนตาบอดมีอายุตั้งแต่  20  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป และในวันเดินทางยังมีสถานะเป็นนักศึกษา
  3. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1  ภาษา
  4. มีทักษะในการดำรงชีวิตด้วยตนเอง
  5. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีประยุกต์

 

เอกสารประกอบใบสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. เอกสารแสดงสถานะทางการศึกษาจากสถานศึกษา
  3. สำเนาบัตรคนพิการ
  4. ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tab.or.th  ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.tab.or.th/downloads/Application_working_experience_in_ASEAN.docx
  5. หรือขอรับใบสมัครได้ที่ E-mail : info.ildb@gmail.com และศูนย์ประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หรือสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ห้อง 309 

 

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2558 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาผู้นำคนตาบอด 

หมายเลขโทรศัพท์  02-246-2276, 085-919-7322

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์