คุณอยู่ที่นี่

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 009/2556 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินตามแนวทาง และมาตรการ การจัดสรรสลากบำรุงการกุศลของสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล

 

 

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 009/2556

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินตามแนวทาง และมาตรการ การจัดสรรสลากบำรุงการกุศลของสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล

ตามที่จะมีการต่อสัญญาการถือครองสลากบำรุงการกุศล ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ตามความทราบแล้วนั้น สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรสมาชิกระดับชาติของคนตาบอด จึงขอความร่วมมือมายังสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคลทุกองค์กรที่ได้รับการต่อสัญญาดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดสรรสลากตามที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการเป็นตัวอย่าง (อ้างถึงประกาศสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 008/2556 เรื่อง การจัดสรรสลากบำรุงการกุศลฯ)

ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกได้บริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยสมาคมฯ ได้กำหนดแนวทาง และมาตรการให้สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคลดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 

แนวทางการดำเนินการจัดสรรสลาก

  1. ให้นิติบุคคลที่เป็นสมาชิกเครือข่ายทุกองค์กรดำเนินการจัดสรร กระจายสลากให้แก่สมาชิกในองค์กรของท่านอย่างทั่วถึง เป็นธรรม  หรือตามกฎเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนดขึ้น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม เช่น การรับฟังความเห็นของสมาชิก เป็นต้น ตามหลักการบริหารองค์กรอย่างมี    ธรรมาภิบาล
  2. ให้นำส่วนลดร้อยละ 2  เข้าองค์กรเพื่อเป็นงบประมาณในการบริหารองค์กร
  3. ให้จัดสรรจำนวนเล่มตามแนวทางใน  ประกาศสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 008/2556 เรื่อง การจัดสรรสลากบำรุงการกุศลฯ

 

มาตรการในการปฏิบัติ

  1. ให้องค์กรสมาชิกข้างต้นรายงาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และผล ในการจัดสรรสลากให้แก่สมาชิกให้สมาคมฯ ทราบโดยไม่ชักช้า
  2. กรณีนิติบุคคลใดไม่ปฏิบัติตาม ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามมายังคณะกรรมการบริหารสมาคม หากยังไม่ดำเนินการ ให้นายกสมาคมฯ ของนิติบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกและผู้แทนของสมาคมฯ
  3. สมาคมฯ จะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ให้รับทราบถึงนิติบุคคลที่ก่อให้เกิดปัญหา สร้างความไม่เป็นธรรม ละเมิดสิทธิของสมาชิก
  4. กรณีที่มีสมาชิกขององค์กรใดร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรสลาก สมาคมฯ   จะเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมาย ให้ความช่วยเหลือทุกประการเพื่อให้สมาชิกนั้นได้รับสิทธิที่พึงมี พึงได้ตามกฎหมาย

 ­­

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

 

ลงชื่อ

นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
tabadmin