คุณอยู่ที่นี่

ประกาศรับสมัครงาน

โลโก้สถาบันคนตาบอด

 ด้วยสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การการกำกับดูแลของมูลนิธิคนตาบอดไทย

ทำหน้าที่ทางวิชาการด้านคนตาบอดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด  มีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-         จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

-         มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร

-         ไม่จำกัดเพศ และสาขาการศึกษา

-         มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

-         สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานในสำนักงานได้เป็นอย่างดี

-         มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานยังต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 

หลักฐานในการสมัคร

-         สำเนาวุฒิการศึกษา

-         สำเนาทะเบียนบ้าน

-         สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-         รูปถ่าย 1 รูป

 

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารได้ที่ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์

0-2246-3835 ต่อ 310, 311,312  โทรสาร 0-2644-8347  E-mail :  tnibinfo@gmail.com  

หรือสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.tab.or.th/downloads/tnib_app.doc

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์