คุณอยู่ที่นี่

รับสมัครบัณฑิตตาบอดเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร

TAB LOGO

 

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี

 

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

จะจัดโครงการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษานอกโรงเรียนแก่บัณฑิตตาบอดในระหว่างวันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2557 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม     จบการศึกษาปริญญาตรีในทุกสาขา

หลักฐานการเข้ารับการอบรม

-          ใบทรานสคริป,หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

-          สำเนาบัตรประชาชน

-          สำเนาทะเบียนบ้าน

-          สำเนาสมุดคนพิการ

-          รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

 

สมาชิกท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมอบรมกับทางศูนย์ฯกรุณาติดต่อ

ที่ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี  61/32-41 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ   10600 

เบอร์โทรศัพท์ 02-4121382-3 ในเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2557

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์