คุณอยู่ที่นี่

ประกาศเข้าร่วมโครงการ

ค่ายพัฒนาทักษะการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 24-28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 (จำนวน 5 วัน)

ด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ  ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

จะจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2557 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดมกุฎคีรีวัน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน

การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษในประเทศไทยตลอดจนเพิ่มศักยภาพให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในโลกกว้าง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน  

 

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. คนตาบอดในกลุ่มอายุระหว่าง 15-24 ปี จำนวน 15 คน
  2. คนตาบอดในกลุ่มอายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป จำนวน 15 คน
  3. สามารถใช้อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ ระดับ 1 และ ระดับ 2 ได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

  1. สมัครด้วยตนเอง
  2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
  3. ส่งใบสมัครทางโทรสาร
  4. ส่งใบสมัครทางอีเมล์  jwipana@gmail.com , chayanisa.ou@gmail.com

 

หลักฐานการสมัคร

  1. แบบฟอร์มการรับสมัคร
  2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  3. รูปถ่ายจำนวน 1 ใบ

 

หมดเขตรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

สามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ที่ งานโครงการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้ประสานงาน:  น.ส.วิปณา  จันทร์วัฒนเดชากุล และ น.ส.ชญาณิศา เที่ยงโคกสูง

โทรศัพท์:  02246-3835 ต่อ 304 โทรสาร:  02245-9846

อีเมล์jwipana@gmail.com , chayanisa.ou@gmail.com

 

 

ลิงค์สำหรับโหลดใบสมัคร

 

http://www.tab.or.th/downloads/application_eng_camp(22.09.57).doc

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์