คุณอยู่ที่นี่

 

ประกาศเข้าร่วมโครงการ

การฝึกอบรมการเป็นวิทยากรสอนการใช้อักษรเบรลล์แก่บัณฑิต

ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 

ด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ  ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

จะจัดโครงการการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรสอนการใช้อักษรเบรลล์แก่บัณฑิตที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้อักษรเบรลล์
  2. ใช้อักษรเบรลล์ ภาษาไทย เกรด 1 ภาษาอังกฤษ เกรด 1 และคณิตศาสตร์พื้นฐานได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

  1. สมัครด้วยตนเอง
  2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
  3. ส่งใบสมัครทางโทรสาร
  4. ส่งใบสมัครทางอีเมล์  jwipana@gmail.com , chayanisa.ou@gmail.com

 

หลักฐานการสมัคร

  1. แบบฟอร์มการรับสมัคร
  2. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  4. ใบรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด หรือใบประกาศนียบัตรจากการประกวดแข่งขันการอ่านอักษรเบรลล์แห่งชาติ

 

หมดเขตรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557

สามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ที่ งานโครงการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้ประสานงาน:  น.ส.วิปณา  จันทร์วัฒนเดชากุล และ น.ส.ชญาณิศา เที่ยงโคกสูง

โทรศัพท์:  0-2246-3835 – 304 โทรสาร:  0-2245-9846

อีเมล์jwipana@gmail.com , chayanisa.ou@gmail.com

 

ดาวน์โหลดใบสมัครที่

 

http://www.tab.or.th/downloads/Application_Form_for_Braille.docx

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์