คุณอยู่ที่นี่

กำหนดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 007/2557

เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2557          ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ได้มีมติให้จัดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดระนอง โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัด

ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 308 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มีมติกำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง

และเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดที่ยังไม่มีผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัด

          ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทน คนตาบอดและกรรมการสมาคมฯ ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ.2553

และระเบียบสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ว่าด้วยสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2553 สมาคมฯ จึงกำหนดขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งดังต่อไปนี้

1.      ระยะเวลารับสมัคร

 -       จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557

 -       จังหวัดระนอง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557

2.      กำหนดวันเลือกตั้ง

3.      จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 กันยายน 2557

4.      จังหวัดระนอง ในวันที่ 30 กันยายน 2557

5.      ให้สมาคมฯ สาขา ที่มีการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัด ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามระเบียบสมาคมฯ

ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนคนตาบอดและกรรมการสมาคมฯ ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ.2553 กล่าวคือ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ผู้สมัคร

และผู้ใช้สิทธิได้ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง”

6.      รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 -          จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเอกสารแนบ 1

 -          จังหวัดระนอง ตามเอกสารแนบ 2

7.      เอกสารในการสมัคร

 -          กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

 -          รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 -          สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมฯ ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 2 ชุด

 -          สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

 -          ค่าสมัคร จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

         

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 

(นายต่อพงศ์ เสลานนท์)

นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์