คุณอยู่ที่นี่

ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ

1.โครงการ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ

ประเภททุน

1.ทุนระดับอุดมศึกษา  จำนวน 20 ทุน

2.ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 15 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

เป็นคนตาบอด

ระดับอุดมศึกษา

1.เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา

1.เป็นนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา ปวช/ปวส สถาบันการศึกษาของรัฐ

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

เอกสารการสมัคร

1.แบบฟอร์มการสมัคร

2.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

3.สำเนาผลการเรียน

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  โทรศัพท์ 0 2354 5349  

หรือ มูลนิธิกลุมอีซูซุ 0 2966 -2111 ต่อ 3365 และ 3355

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์