คุณอยู่ที่นี่

TAB LOGO

ประกาศสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 001 / 2557

เรื่อง  ข้อกำหนดในการจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 17

 ตามข้อบังคับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2554 ข้อ13.1.2 กำหนดให้มีสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

       ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ องค์กรในเครือ สมาชิก ตลอดจน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทราบถึงข้อกำหนดต่างๆ ในการจัดเตรียมงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 17

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. ระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2557

                        1.1 วันที่ 19 เมษายน 2557

                - ลงทะเบียนเข้าที่พักตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

                - ทัศนศึกษา

1.2 วันที่ 20 – 22 เมษายน 2557

                - การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ

                - การฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟน

                - การสร้างงานเพื่อการมีรายได้ของคนตาบอด

1.3 วันที่ 20 – 23 เมษายน 2557

                - นิทรรศการ

                - TAB market

1.4 วันที่ 20 – 23 เมษายน 2557

                - การแข่งขันโกลบอลคนตาบอด

                        1.5 วันที่ 20 - 23 เมษายน 2557

                - สมัชชาเยาวชน

1.6 วันที่ 20 และ 22 เมษายน 2557

                - การประชุม ASEAN Community Blind Forum (ACBF) ครั้งที่ 2

 

1.7 วันที่ 21 – 23 เมษายน 2557

                - สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 17

1.8 วันที่ 22 เมษายน 2557

                - สบท. สโมสร

 

2. สถานที่ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี และบริเวณหนองประจักษ์

 

3. การเดินทาง สมาคมฯ จะจัดสรรงบประมาณให้กับสมาคมฯ สาขา (รายละเอียดตาม   เอกสารแนบ) เพื่อให้นำไปดำเนินการเรื่องการเดินทางของผู้เข้าร่วมสมัชชาที่ได้รับการยกเว้นค่าพาหนะ   ในสาขาของตน

ซึ่งแต่ละสาขาอาจจัดพาหนะในลักษณะต่างๆ เช่น รถไฟ หรือ เหมารถบัส หรืออื่นๆ

ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรรหรือถ้าหากเกินวงเงินที่ได้รับให้สมาคมฯ สาขาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินนั้นเองและถ้างบประมาณการเดินทางเหลือ (ใช้ไม่หมด) ให้ส่งคืนสำนักงานแห่งชาติ 

 

4. ค่าใช้จ่าย

4.1 ค่าใช้จ่ายหมายถึงค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 17

4.2 ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่

     4.2.1 ผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดจากทั่วประเทศ จำนวน 200 คน     

     4.2.2 เยาวชนตาบอด จำนวน 11 คน สมาคมฯ สาขาเป็นผู้คัดเลือกร่วมกับชมรมเยาวชนตาบอดไทยสาขาละ  1  คน

     4.2.3 สตรีที่ไม่ใช่ผู้แทนคนตาบอด 11 คน สมาคมฯ สาขา เป็นผู้คัดเลือกร่วมกับสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทยสาขาละ 1 คน 

     4.2.4 ผู้สูงอายุที่ไม่ใช่ผู้แทนคนตาบอด 11 คน สมาคมฯ สาขา เป็นผู้คัดเลือกร่วมกับสมาคมผู้สูงอายุตาบอดไทยสาขาละ 1 คน

     4.2.5 สมาชิกสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนที่ไม่ใช่ผู้แทนคนตาบอด

     4.2.6 กรรมาธิการกิจการบริหารสมาคมฯ 4 คน ที่ไม่ใช่ผู้แทนคนตาบอด

     4.2.7 เจ้าหน้าที่ 40 คน

     4.2.8 ผู้แทนจากชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด 2 คน

     4.2.9 สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคลที่ไม่ใช่สมาคมคนตาบอดประจำจังหวัด องค์กรละ 1 คน รวม 25 คน   

     4.2.10 สมาชิกสมาคมฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 16 คน

     4.2.11 ผู้แทนในจังหวัดอุดรธานี 100 คน (25 อำเภอ)

     4.2.12 แขกชาวต่างประเทศ 18 คน

                                    รวมทั้งสิ้น 443 คน

4.3 สมาชิกและบุคคลอื่นที่สนใจไปร่วมสังเกตการณ์ในสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ       ครั้งที่ 17 พักโรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี มีค่าใช้จ่ายดังนี้

     4.3.1  ค่าที่พักคนละ 500 บาท/คน * 4 คืน            =          2,000   บาท

     4.3.2  ค่าอาหารกลางวัน 200 บาท/คน * 5 มื้อ       =          1,000   บาท

     4.3.3  ค่าอาหารว่าง 50 บาท * 7 มื้อ                  =            350    บาท

     4.3.4  ค่าเข้าร่วมงาน สบท. สโมสร                      =            300    บาท

รวม 3,650 บาท (สามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

     4.3.5 ค่าพาหนะกรณีเดินทางร่วมไปกับคณะผู้แทนคนตาบอดหรือคณะบุคคล    ที่สมาคมฯ สาขา เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายตามอัตราของแต่ละสมาคมฯ สาขา ที่ตนสังกัด

*** สำหรับผู้ติดตามหรือร่วมสังเกตการณ์หากมาไม่ครบตามกำหนดให้จ่ายค่าใช้จ่ายตามจริง   และกรณีเข้าร่วมประชุมจะต้องจ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารว่าง

 

5. ผู้เข้าร่วมสมัชชาทุกคนต้องเสียค่าลงทะเบียน คนละ 600 บาท ยกเว้นเจ้าหน้าที่ในเครือ TAB GROUP   ที่ไม่ประสงค์รับสิทธิการจับรางวัลไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

 

6. ที่พัก ให้พักห้องละ 2 คน หรือ 3 คน โดยให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สาขา เป็นผู้พิจารณาตาม    ความเหมาะสม ประกอบด้วยผู้แทนคนตาบอดในสาขา สตรี ผู้สูงอายุ และองค์กรนิติบุคคลของแต่ละสาขา

ตลอดจนดูแลสมาชิกสาขาของตน

 

7. สมาคมฯ จะจัดเป็นค่าอาหารมื้อเย็นแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมสมัชชาฯ ให้ไปทานตามอัธยาศัยในวันที่ 19 - 21 เมษายน 2557 โดยสมาคมฯจะจ่ายค่าอาหารมื้อละ 100 บาท จำนวน 3 มื้อ

 

8. ร่างญัตติ โดยคณะทำงานจัดทำร่างปฏิญญาอุดรธานีเป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมสมัชชาที่ประสงค์จะยื่นญัตติต่อสมัชชา

ให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอมายังสำนักงานแห่งชาติ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2557 ซึ่งญัตติแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่   

     - ญัตติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภายในสมาคมฯ

     - ญัตติที่ควรเป็นจุดยืนและหรือข้อเสนอจากสมาคมฯต่อภายนอก เช่น นโยบาย /   การปฏิบัติของรัฐฯลฯ

 

9. เรื่องทัศนศึกษา ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไปทัศนศึกษา ในวันที่ 19 เมษายน  2557 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยแจ้งความจำนง       ในใบตอบรับมายังสำนักงานสมาคมฯ สาขา สำนักงานแห่งชาติ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และต้องเดินทางไปถึงโรงแรมนภาลัย ภายใน 06.30 น.

ค่าลงทะเบียนทะเบียน ท่านละ 700 บาท โดยชำระเงินที่ สมาคมฯ หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย   สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่บัญชี 007-1-28081-2

พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อ นามสกุล และหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก

 

10. สมัชชาสมาคมฯ สาขา 11 สาขา วันที่  20 และ 21 เมษายน 2557

 

11. การขาด หรือ ลา สมัชชาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2554 กล่าวคือ ข้อ 14 สมาชิกภาพของผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัด  สิ้นสุดเมื่อ

     ข้อ 14.6 ขาดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ (สมัยสามัญ) หนึ่งครั้งโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร

     ข้อ 14.7 ลาสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติติดต่อกันถึงสองครั้งโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร การลา ต้องลาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยยื่นต่อนายกสมาคมฯ หรือประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สาขา

และต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันนับถึงวันเปิดสมัชชาฯ  ในกรณีที่ลาประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สาขา ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สาขา ต้องแจ้งนายกสมาคมฯ ทันที เพื่อขอการอนุมัติ

 

12. สมาคมฯ ขอเชิญร่วมการเป็นเจ้าภาพจัดงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 17 โดยบุคคล    หรือองค์กรใดประสงค์ร่วมสนับสนุนการจัดงานสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานสมาคมฯ ทุกแห่ง

หรือโอนเงินมายังธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่บัญชี 007-1-28081-2

ในกรณีต้องการนำใบเสร็จไปใช้ในการลดหย่อนภาษีสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานมูลนิธิคนตาบอดไทย หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทย เลขที่บัญชี  007-0-04410-4

หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทย เพื่อการศึกษาคนตาบอดในพื้นที่ (สาขาที่สะดวก) สอบถามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่สำนักงานสมาคมฯ และสำนักงานสมาคมฯ  ทั้ง 11 สาขา

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

 

(นายต่อพงศ์  เสลานนท์)

นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์