รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอด 2555-2559

นายต่อพงศ์ เสลานนท์
นายต่อพงศ์  เสลานนท์
ตำแหน่ง นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
อีเมล์ : torpong.third@gmail.com

นายมณเฑียร บุญตัน
นายมณเฑียร  บุญตัน
ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คนที่ 1 
อีเมล์ : mbuntan@gmail.com

 จ่าสิบตำรวจกมล นราภักดิ์
จ่าสิบตำรวจกมล  นราภักดิ์
ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คนที่ 2
อีเมล์ :

นายช่วง เรืองจันทร์
 นายช่วง  เรืองจันทร์
ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คนที่ 3

นายสุทัศน์ ปึงศิริพัฒนา
นายสุทัศน์  ปึงศิริพัฒนา
ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คนที่ 4
อีเมล์ : joesutat@gmail.com

นายปัญญา  จันทะเสน 
นายปัญญา   จันทะเสน
ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คนที่ 5
อีเมล์ sarrawin@hotmail.com

นายสมบูรณ์ คล้อยแก้ว
นายสมบูรณ์  คล้อยแก้ว
ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คนที่ 6
อีเมล์

นายพีรพงศ์ จารุสาร
นายพีรพงศ์  จารุสาร
ตำแหน่ง เลขานุการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
อีเมล์    batofeast@hotmail.com

สุรีภรณ์ กาทอง
นางสุรีภรณ์  กาทอง
ตำแหน่ง เหรัญญิก
อีเมล์

นายวิชัย สานคล่อง
นายวิชัย  สานคล่อง
ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
อีเมล์  wichai3018@hotmail.com

นายเฉลิมพร นันตาเรือน
นายเฉลิมพร  นันตาเรือน
ตำแหน่ง นายทะเบียน
อีเมล์ cfbt_kai@hotmail.com

นายจำนงค์ เกษรพรม
นายจำนงค์  เกษรพรม
ตำแหน่ง  กรรมการ
อีเมล์

นายบดินทร์ เจริญดี
นายบดินทร์  เจริญดี
ตำแหน่ง  กรรมการ
อีเมล์

นายธมนิฏฐ์ ชาญจรัสพงศ์
นายธมนิฏฐ์  ชาญจรัสพงศ์
ตำแหน่ง  กรรมการ
อีเมล์   manit33@hotmail.com

ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง
ดร.อิศวรา  ศิริรุ่งเรือง
ตำแหน่ง  กรรมการ
อีเมล์  isvrss@gmail.com