คุณอยู่ที่นี่

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศการรับสมัครผลงานเข้าประกวดการเขียนเรียงความอักษรเบรลล์ระดับโลก ครั้งที่ 17

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศการรับสมัครผลงานเข้าประกวดการเขียนเรียงความอักษรเบรลล์ระดับโลกครั้งที่  17

 

ตามที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศฉบับที่007/2562 เรื่องการรับสมัครผลงานเข้าประกวดการเขียนเรียงความอักษรเบรลล์ระดับโลกครั้งที่  17 (The 17th WBUAP ONKYO WORLD Braille Esssay Contest 2019)

 

ตามที่คณะกรรมการบริหารสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค(World Blind Union ASIA Pacific) และคณะกรรมการร่วมONKYO มีกำหนดจัดการประกวดการเขียนเรียงความอักษรเบรลล์ระดับโลก  ครั้งที่17 (The 17th WBUAP ONKYO WORLD Braille Essay Contest 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้อักษรเบรลล์ในกลุ่มคนตาบอดทั่วโลกรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและประสานให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนคัดเลือกผลงานในประเทศไทยนั้น

 

ในการนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้วเห็นควรว่าการแข่งขันดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการใช้อักษรเบรลล์ของคนตาบอดไทยจึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้โดยจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานระดับชาติและประชาสัมพันธ์การประกวดรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลสำหรับผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดให้เลือกหัวข้อการเขียนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังต่อไปนี้และหากเรียงความที่ส่งเข้าประกวดมีชื่อเรื่องที่แตกต่างจากหัวข้อผู้เขียนจะต้องแจ้งว่าตนเองส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อใด 

1. การฝ่าฟันอุปสรรคจากความตาบอดฉันสามารถและได้สร้างประโยชน์ให้สังคมอย่างไร 

2. ความสำคัญของอักษรเบรลล์ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและในชีวิตประจำวันของฉัน 

3. ผู้คนหรือหน่วยงานที่มีส่วนช่วยฉันในเส้นทางสู่ความสำเร็จ

4. ดนตรีมีส่วนในการสร้างชีวิตของฉันและเปลี่ยนทัศนคติของสังคมต่อความตาบอดได้อย่างไร 

 

เงื่อนไขของการสมัคเข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้ 

 

1. ส่งผลงานในรูปแบบของอักษรเบรลล์เป็นภาษาอังกฤษมายังสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยภายในวันศุกร์ที่กรกฎาคม2562 ที่อยู่85/1-3 ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 

  หมายเหตุนอกเหนือจากการส่งผลงานในรูปแบบของอักษรเบรลล์แล้วท่านที่มีความเชี่ยวชาญในการพิมพ์ลงบนโปรแกรมword processor ขอให้ส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(ได้แก่.doc, .docx, .txt) มาทางอีเมลคุณสุวัจนีศรีแก้ว(narinthiwa@hotmail.comด้วยภายในวันศุกร์ที่กรกฎาคม2562 

 

 

2. ผู้สมัครส่งงานเขียนได้เพียงผลงานเดียวและต้องมีความเป็นต้นฉบับไม่คัดลอกจากที่ใด

  หมายเหตุผู้ที่ได้รับรางวัลOtsuki ในปี.. 2560 และ2561 ไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้

 

3. การแข่งขันแบ่งเป็นประเภทคือคนตาบอดที่อายุระหว่าง14-25 ปีและคนตาบอดที่มีอายุ26 ปี 

ขึ้นไป

 

4. ความยาวของผลงานอยู่ระหว่าง700-1000 คำกรณีที่ผลงานมีจำนวนคำที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าวกรรมการจะไม่รับพิจารณา

 

5.  ผู้สมัครต้องส่งเอกสาร/ข้อมูลดังต่อไปนี้พร้อมกับผลงาน 

สำเนาบัตรประชาชน 

ภาพถ่ายขนาดนิ้วใบ

อาชีพและตำแหน่ง 

      ในกรณีที่ผู้สมัครยังศึกษาอยู่หรือเป็นแม่บ้านให้ระบุชื่อสถาบันการศึกษาหรือที่อยู่ของบ้านพัก 

ชื่อองค์กรคนตาบอดที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกเช่นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

ให้นับว่าการตัดสินของคณะกรรมการกลาง(WOSC) เป็นที่สิ้นสุด

 

6. รางวัล

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ 

รางวัลOtsuki ประกอบด้วยเงินสดจำนวน$1000 พร้อมถ้วยรางวัลโดยจะมอบให้กับผลงานที่ดีที่สุดเพียงรางวัลเดียวจากการแข่งขันทั้งประเภท 

รางวัลระดับดีเด่นประกอบด้วยเงินสดจำนวน$500 พร้อมถ้วยรางวัลโดยจะมอบให้กับผลงานจากทั้งสองประเภทการแข่งขันประเภทละรางวัล

รางวัลระดับดีมากประกอบด้วยเงินสดจำนวน$200 2 รางวัลให้กับผลงานในประเภทกลุ่มอายุระหว่าง14-25 ปีและเงินรางวัลจำนวน$300 ให้กับผลงานในประเภทอายุ26 ปีขึ้นไป 

 

7. คณะกรรมการกลางจะประกาศผลของการแข่งขันภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่สนับสนุนการแข่งขันประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน2562 และโอนเงินรางวัลต่อมายังสมาคม      คนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งจะได้แจ้งให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันเพื่อดำเนินการส่งมอบต่อไป

 

8. บริษัทOnkyo ผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานเขียนที่ได้รับรางวัลทุกผลงานรวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ไขและจัดพิมพ์ในรูปแบบใดๆนอกจากนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อขออนุญาตในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานที่ชนะเลิศดังกล่าวได้ 

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสุวัจนีศรีแก้วโทร02-2463835 ในวันและเวลาทำการของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย