คุณอยู่ที่นี่

แถลงการณ์สหภาพคนตาบอดโลกในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2562

แถลงการณ์สหภาพคนตาบอดโลกในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2562

(WBU Statement on International Women’s Day, 8 March 2019)

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา สหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union: WBU) ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ในการเฉลิมฉลองวันสตรีสากลประจำปี 2562 โดยมุ่งเน้นให้ความสนใจไปที่นวัตกรรมวิถีทางใหม่ อันเป็นการเอื้อต่อความเท่าเทียมทางเพศ และการเสริมพลังของผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใระบบการป้องกันทางสังคม มีการเข้าถึงบริการของรัฐ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ วันสตรีสากลจึงถือเป็นวันสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังให้กับสตรี รวมไปถึงสตรีพิการทางการเห็นอีกด้วย

 

โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงและเด็กหญิงตาบอดและสายตาเลือนรางต้องพบเจอกับประสบการในการถูกเลือกปฏิบัติหลายรูปแบบ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการละเมิสสิทฑิขั้นพื้นฐานของมนุณย์และการเสริมพลังให้พวกเธอเหล่านี้มีความแข็งแกร่งอย่างเท่าเทียม เนื่องด้วยการถูกเลือกปฏิบัติอันมีสาเหตุมาจากการเป็นเพศหญิงและความพิการซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก ผู้หญิงตาบอดและสายตาเลือนรางคือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงในการถูกละเลย เรื่องความรุนแรงทางเพศ และการถูกเอาเปรียบ

จากข้อมูลล่าสุดพบว่า 55 เปอร์เซ็นต์ของคนพิการทางการเห็นเป็นผู้หญิง หรือราว 139 ล้านคน ภาครัฐควรต้องจัดการความต้องการจำเป็นร่วมของผู้หญิงตาบอดและสายตาเลือนราง ให้พวกเธอมั่นใจในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม รวมไปถึงการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา นวัตตกรรม และเทคโนโลยี การจ้างงาน การฟื้นฟู ภายใต้พื้นฐานสิทธิมนุษยชน

จากบทความที่ 6 ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทฑิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) รัฐภาคีตระหนักดีว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงพิการมีความพิการหลากหลายรูปแบบ และมีการใช้มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเธอจะได้รับสิทฑิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่และเท่าเทียม

นอกจากนี้ความไม่เท่าเทียมทางเพศยังเป็นตัวกีดกันผู้หญิงไว้และกีดกันสิทธิและโอกาสขั้นพื้นฐานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 5 (Sustainable Development Goal 5) ซึ่งเป็นกาว่าด้วย การเสริมสร้างศักยภาพ โดยจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น บรรทัดฐานทางสังคมและทัศนคติที่ไม่เป็นธรรม เช่นเดียวกับการพัฒนากรอบกฎหมายที่ก้าวหน้า ซึ่งจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงและผู้ชายต่อไป

โดยความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการ ใช้วิธีการแบบบูรณาการและการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็นการมุ่งสู่ประเด็นความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับนวัตกรรมหรือช่องทางใหม่ๆ และการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนด้วย

ดังนั้น สหภาพคนตาบอดโลกจึงได้เน้นย้ำกับทางภาครัฐในการเติมเต็มข้อจำกัดของเหล่าสตรีทั้งหลาย ไม่ว่าจะเปนการป้องกันและการเคารบสิทธิความเป็นหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หญิงตาบอดและสายตาเลือนราง 

ในการระลึกถึงวันสตรีสากลในปีนี้ ทางสหภาพคนตาบอดโลกได้มีการเรียกร้องผ่านแถลงการณ์ โดยมีใจความสรุปคือ ให้รัฐ หน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติ กลุ่มพันธมิตรเพื่อการพัฒนาและภาคประชาสังคม ร่วมกันทำให้สิทธิของสตรีที่มีความพิการ อยู่ในกระแสความสนใจหลักในแผนพัฒนาโครงการและนโยบายของรัฐหรือองค์กรดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น สหภาพคนตาบอดโลกยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการเลือกปฏิบัติต่อสตรีพิการทุกรูปแบบ และวางบทบัญญัติที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ ของผู้หญิงทุกคน

ถือได้ว่า นับเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งที่แนวคิดและประสบการณ์ของผู้หญิงจะได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการออกแบบและการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้อย่างเท่าเทียมกันในการสร้างสังคมในอนาคตของเรา

 

------------------

ที่มา http://www.worldblindunion.org/English/news/Pages/-WBU-Statement-on-International-Women%E2%80%99s-Day,-8-March-2019.aspx