คุณอยู่ที่นี่

สหภาพคนตาบอดฮ่องกงเผยผลสำรวจการเข้าถึงเว็บไซต์ของคนตาบอด มากกว่า 80% ของเว็บไซต์พบว่ายังคงมีอุปสรรคต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

สหภาพคนตาบอดฮ่องกงเผยผลสำรวจการเข้าถึงเว็บไซต์ของคนตาบอด มากกว่า 80ของเว็บไซต์พบว่ายังคงมีอุปสรรคต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

(Hong Kong Blind Union Released 2018 Hong Kong Web Accessibility Survey)

 

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สหภาพคนตาบอดฮ่องกง (the Hong Kong Blind UnionHKBU) เปิดเผยผลการสำรวจการเข้าถึงเว็บไซต์ในฮ่องกงประจำปี 2561 จากการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์โดยผู้ใช้งานที่เป็นคนพิการทางสายตาในฮ่องกงพบว่า มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเว็บไซต์ที่ถูกทดสอบในการสำรวจครั้งนี้ เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการเข้าถึงการใช้งานสำหรับคนพิการทางการเห็น

โดยทางสหภาพคนตาบอดฮ่องกงจัดทำแผนการสำรวจนี้ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมของการเข้าถึงเว็บไซต์ในประเทศฮ่องกง โดยมีระยะเวลาในการทำการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ทั้งนี้ ในการสำรวจดังกล่าว ภาพคนตาบอดฮ่องกงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะกรรมาธิการด้านโอกาสอันเท่าเทียมแห่งฮ่องกง หรือ The Equal Opportunities Commission of Hong Kong โดยมีเว็บไซต์ที่ได้รับการทดสอบเพื่อทำการสำรวจตามเป้าหมายจำนวน 198 เว็บไซต์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ขององค์กรเอกชนจำนวน 70 เว็บไซต์ เว็บไซต์ของบริษัทห้างร้านต่างๆ จำนวน 101 เว็บไซต์ และเว็บไซต์ของน่วยงานหรือบุคลากรด้านนิติบัญญัติจำนวน 27 เว็บไซต์

เว็บไต์ที่ได้รับการทดสอบในการสำรวจครั้งนี้ ผ่านการประเมินคุณสมบัติต่างๆ ด้วยมาตรฐานความต้องการพื้นฐาน 12 ประการ (12 basic requirements)และปัจจัพิเศษ 10 ประการ (10 advanced criteria) ตามคู่มือแนะนำการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ (Web Content Accessibility Guidelines: WCAG) ซึ่งเป็นคู่มือที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดย World Wide Web Consortium (W3C) องค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่จัดระบบมาตรฐานการใช้งานบน www หรือเวิร์ลด์ไวด์เว็บ

จากรายงานผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า มีเพียง 16.7 เปอร์เซ็นต์ รือเพียง33 เว็บไซต์จาก 198 เว็บไซต์ที่ถูกนำมาประเมินในการสำรวจดังกล่าว ที่ตรงตามความต้องการขั้นพื้นฐาน 12 ประการ ในจำนวนนี้ เว็บไซต์ของบริษัทห้างร้านต่างๆ มีอัตราการเข้าถึงข้อมูลได้น้อยที่สุดคือเพียง 9 เว็บไซต์เท่านั้น โดยความต้องการขั้นพื้นฐาน 12 ประการถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการออกแบบการเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับทุกคน อาทิ การทำคำบรรยายสำหรับรูปภาพหรือแคปชั้นสำหรับไฟล์เสียงในเว็บไซต์

“ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า การเข้าถึงเว็บไซต์ยังคงมีอุปสรรคอยู่มาก” เควิน โชว (Kevin Chow) กล่าว โชวเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านไอทีของสหภาพคนตาบอดฮ่องกง สมาชิกคณะกรรมการด้านไอทีและเทคโนโลยีประยุกต์ของสภาพคนตาบอดโลกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (WBUAP ICT and Adaptive Technology Committee) นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “เพื่อบรรเทาสถาการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการสร้างความตระนักรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์ในสังคม ผ่านกิจกรรมลากหลาย เช่น การจัดการโครงสร้างการเข้าถึงเว็บไซต์ การสัมมนา และอื่นๆ รัฐบาลควรพิจารณาให้การสนับสนุนการออกแบบการเข้าถึงเว็บไซต์ ผ่านมาตรการด้านบริหารในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังคงมีให้พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน  ในระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวระบุว่า ทุกเว็บไซต์ต้องเข้าถึงได้”

ทั้งนี้ โชวยังได้เพิ่มเติมความเห็นที่น่าสนใจต่อปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้อีกว่า

ตามที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการโดยค์การสประชาชาติ ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจว่า จะเกิดการเข้าถึงข้อมูลและระบบการติดต่อสื่อสารอย่างเท่าเทียมในคนพิการ เพื่อว่าพวกเขาทั้งหลายเหล่านี้ จะสามารถเข้าถึงทุกแง่มุมของชีวิตได้อย่างเต็มเปี่ยม” โชวกล่าว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

• การสรุปจากฝ่ายบริหารด้านการสำรวจ Tthe 2018 Web Accessibility Surveyอ่านได้ที่

• รายงานผลการสำรวจฉบับเต็ม (ภาษาจีน) อ่านได้ที่

หากมีข้อคำถามหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณแทรี่ หว่อง(Terry Wong) สหภาพคนตาบอดฮ่องกง terrywong@hkbu.org.hk.