คุณอยู่ที่นี่

มีข่าวดีมาบอก สำหรับคนพิการที่มองหางาน โอกาสมาถึงท่านแล้ว!!!!

มีข่าวดีมาบอก สำหรับคนพิการที่มองหางาน โอกาสมาถึงท่านแล้ว!!!!

 
การเคหะแห่งชาติ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ "การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างการเคหะแห่งชาตินับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 61"
 
**การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครคนพิการ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างการเคหะแห่งชาติ ในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 14 อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561  
 
>>>โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5. มีสมุดประจำตัวคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ (ยังไม่หมดอายุ)
6. เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (สามารถช่วยเหลือตัวเองได้) เป็นต้น 
 
ส่วนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีที่กำหนด 15 สาขา และต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ได้มีการรับรองไว้แล้ว โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยภายในวันปิดรับสมัครสอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปด้วย
 
คนพิการ” พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
 
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วงเล็บมุมซอง (เอกสารสมัครงาน) โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร 
 
หลังจากนั้น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ ‭www.nha.co.th‬ หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก”หากผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัครที่กำหนดไว้แต่ไม่มีรายชื่อให้นำหลักฐานการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปติดต่อได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 13 ในวันและเวลาราชการภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. ‭0 2351 6239‬ , ‭0 2351 7379‬, 
‭0 2351 6014‬, ‭0 2351 7901‬ และ ‭0 2351 6374‬ ในวันและเวลาราชการ
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์