คุณอยู่ที่นี่

ประกาศรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

.

ประกาศรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 

ด้วยทางศูนย์ฯจะเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สำหรับผู้พิการทางการเห็นรุ่นที่ 8 ประจำปี 2562 จำนวน 60คน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการทางการเห็นที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้ลงชื่อเพื่อสมัครเข้ารับฝึกอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยผู้เข้าอบรมจะต้องมีคุณสมับติ ดังนี้
1. เป็นผู้พิการทางการเห็น
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทยขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 255ชั่วโมง
4. ไม่เป็นผู้พิการซ้ำซ้อน
5. ไม่เป็นผู้ต้องโทษคดีอาญาซึ่งศาลตัดสินพิพากษาถึงที่สุด
6. สามารถเข้าอบรมได้เต็มหลักสูตรระยะเวลา 5 เดือน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ 1ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน  1ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรมนวดไทยขั้นพื้นฐาน 1ฉบับ
5. รูปถ่าย 1นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 
เลขที่ 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
 
หมายเหตุ*** กำหนดการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
ลงชื่อ นายพรชัย กลับวิหค
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ