คุณอยู่ที่นี่

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฉบับที่ 005/2561

.

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฉบับที่ 005/2561

เรื่อง การส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ไว้ใช้ยามสูงวัย
          ด้วยปรากฏว่ามีคนตาบอดจำนวนไม่น้อยที่ประกอบอาชีพอิสระในสาขาต่าง ๆ ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เมื่อย่างเข้าสู่ผู้สูงอายุความสามารถในการประกอบอาชีพหารายได้ก็ลดน้อยถอยลง ทำให้ไม่มีหลักประกันในการดำรงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในสาขาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
           ดังนั้น ในโอกาสที่สมาคมฯ ได้รับการจัดสรรสลากฯ เพิ่มจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบมอบหมายให้โครงการสลากฯ ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ จัดสรรจัดจำหน่ายสลากฯ ให้กับสมาชิกรายใหม่และรายเดิม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกรับสลากฯทุกราย เข้าร่วมโครงการ “ออมทรัพย์ไว้ใช้ยามสูงวัย” โดยฝากเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หรือสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด จากส่วนลด ร้อยละ 0.75 ของราคาสลากฯเท่ากับเล่มละ 60 บาท ทั้งนี้ ให้เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ส่วนสมาชิกรับสลากฯ รายเดิม ให้เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 17 มกราคม 2562 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 246 3835 ต่อ 100 - 101
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561