นอกเหนือจากบริการต่างๆที่กล่าวมาในหัวข้อต่างๆ แล้วสมาคมฯ ได้บริการให้แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการต่างๆ ดังนี้

บริการค่ารักษาพยาบาล สมาชิกทุกคนสามารถได้รับสวัสดิการด้านรักษาพบาบาลได้ปีละ 2,000 บาท โดยแนบหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่สาขาภาคต่างๆ ดังนี้

สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ใบเสร็จรับเงินตัวจริง (เบิกได้ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท)
เอกสารการมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะให้คนอื่นมารับเงินแทน ซึ่งต้องยื่นเอกสารไม่เกิน ระยะเวลาสองเดือนหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา โดยยึดวันที่ตามใบเสร็จเป็นสำคัญ


บริการค่าคลอดบุตร สมาชิกที่คลอดบุตรสามารถเลิกค่าคลอดบุตรจากสมาคมฯ ได้คนละ 1,000 บาท ต่อครั้ง โดยแนบเอกสารเช่นเดียวกับบริการค่ารักษาพยาบาล เพียงแต่แนบใบเสร็จค่าคลอดบุตรและสำเนาสูติบัตร ซึ่งต้องยื่นเอกสารไม่เกิน ระยะเวลาสามเดือนหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา โดยยึดวันที่ตามใบเสร็จเป็นสำคัญ