คุณอยู่ที่นี่

สหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union: WBU) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันอักษรเบรลล์โลก (World Braille Day)

(WBU Statement for World Braille Day - January 2020)

 
สหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union: WBU) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันอักษรเบรลล์โลก (World Braille Day) ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2563 ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ที่องค์การสหประชาชาติยกให้เป็นวันแห่งการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของอักษรเบรลล์อย่างเป็นทางการ โดยเป็นการสื่อสารที่สอดคล้อกับหลักการของสิทธิมนุษยชนสำหรับคนตาบอดและคนพิการทางการเห็น
ทางสหภาพคนตาบอดโลกได้ขอใช้โอกาสนี้ ในการเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของอักษรเบรลล์ที่มีต่อคนตาบอดและผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น รวมไปถึงรณรงค์การใช้อักษรเบรลล์ในแง่ของการเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการเข้าถึงข้องมูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษา ทั้งนี้ สหภาพคนตาบอดโลกรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของการรู้อักษรเบรลล์ และความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอักษรเบรลล์ โดยเฉพาะอย่างยิงโรงเรียนต่าๆ ในประเทศกำลังพัฒนา สหภาพคนตาบอดโลกมีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนการรู้อักษรเบรลล์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการให้ทุนการศึกษา โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะถูกมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา ที่มีความเต็มใจยิ่งในการศึกษาอักษรเบรลล์
ในขณะเดียวกัน สหภาพคนตาบอดโลกขอกระตุ้นเตือนประเทศต่างๆ ที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันในสนธิสัญญามาร์ราเคช (Marrakesh Treaty) ให้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีโดยปราศจากความลังเลใจ เพื่อรสร้งให้เกิดความมั่นใจว่า งานที่ได้รับการตีพิมพ์และหนังสือทั้งหมด จะถูกนำมาผลิตให้อยู่ในรูปแบบที่คนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงได้ รวมไปถึงการทำซ้ำออกมาในรูปแบบของอักษรเบรลล์ด้วย
ตามบทบัญญัติที่ 21 ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Convention on the Rights of persons with disabilities; CRPD) บังคับให้ชาติสมาชิกต้องสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลข่าวสารที่ถูกนำเสนอต่อสาธารณชนทั่วไป จะต้องอยู่ในรูปแบบที่คนพิการทางการเห็นเข้าถึงได้ เช่น อักษรเบรลล์ และในบทบัญญัติที่ 24 ตามอนุสัญญาฉบับเดียวกันนี้ ได้ระบุให้ชาติสมาชิกต้องสร้างความมั่นใจว่า ในด้านการศึกษานั้น นักเรียน นักศึกษาตาบอดจะได้รับการศึกษาในรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา ตัวอย่างเช่น อักษรเบรลล์จากครูหรือนักการศึกษา  ที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้อักษรเบรลล์อย่างลื่นไหล
ในส่วนของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal; SDG) ข้อที่ 4 เรียกร้องให้เกิดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมในการศึกษาทุกระดับสำหรับผู้ที่มีความไม่แข็งแรง ทั้งนี้ ได้หมายรวมถึงคนพิการด้วย
เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้ สหภาพคนตาบอดโลกสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และสนธิสัญญามาร์ราเคชที่ระบุไว้ข้างต้นแล้วนี้ และสร้างความมั่นใจว่า มาตรการต่างๆจะถูกดำเนินการ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้องที่ 4 อย่างเหมาะสม รวมไปถึงส่งเสริมความสำคัญของการรู้อักษรเบรลล์ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเทคโนโลยีอื่นๆ รัฐบาลต่างๆ ควรกระตุ้นบรรดาครูอาจารย์ ให้มีโอกาสในการเรียนรู้อักษรเบรลล์ และค้นหาวิธีการต่างๆสำหรับการแบ่งปันงานด้านอักษรเบรลล์ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสนธิสัญญามาร์ราเคช
 
ผู้แปล น.ส. ทิพยาภรณ์ เข็มพิลา
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์