สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้จัดให้บริการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกคนตาบอดและบุคคลทั่วไป ปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับคนตาบอด ซึ่งท่านสามารถปรึกษาข้อมูลต่างๆ ดังนี้

1. ปัญหาด้านการประกอบอาชีพคนตาบอด
2. ปัญหาด้านการศึกษาของคนตาบอด
3. ปัญหากิจกรรมนันทนาการ
4. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคนตาบอด


ซึ่งท่านสามารถปรึกษาโดยตรงได้ที่สมาคมตาบอดแห่งประเทศไทย ด้วยตนเองที่
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เลขที่ 85/1-2 ซอยบุญอยู่ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2246-3835 หรือ.โทรสาร 0-2245-9846