คุณอยู่ที่นี่

.

นายกสมาคมฯลงพื้นที่เยี่ยมอาคารก่อสร้างห้องพักและแปลงสาธิตการเกษตรของคนตาบอด

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์