สายด่วนข่าวสารความรู้ 1414 บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ด้วยระบบ DAISY จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทสไทย

สายด่วนข่าวสารความรู้ 1414 เป็นบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ด้วยระบบ T.A.B. telephony ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาษาไทยสำหรับคนตาบอด โดยความร่วมมือของมูลนิธิราชสุดา สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพื่อเพิ่มจำนวนคู่สายและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการอีกด้วย

ระบบ T.A.B. telephony เป็นบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี DAISY ซึ่งพัฒนาโดย นายธนาคม ตาฬวัฒน์ นักพัฒนาโปรแกรมอิสระ ซึ่งได้รับรางวัลผลงานโดดเด่นด้าน Social Affairs ในโครงการ "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 4 และนอกจากนี้ ยังมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเสียงระบบ DAISY คือ<br>
<a title="TAB player" href="http://www.tab.or.th/daisy">โปรแกรมอ่านหนังสือเสียงระบบ DAISY โปรแกรมแรกของไทย (TAB player)</a><br>และเว็บไซต์<br><a title="DAISY Thailand" href="http://www.daisythailand.org">โครงการเดซีประเทศไทย</a>

สายด่วนข่าวสารความรู้ 1414 แบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลที่ให้บริการ ดังนี้<ul><li>ข้อมูลข่าวสารและรายการวิทยุจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย</li><li>ข่าวจากหนังสือพิมพ์ และรายงานสถานการราคาณ์น้ำมันจากบริษัทไทยออยจำกัด (มหาชน)</li><li>หนังสือเสียงจากห้องสมุดคนตาบอดและผู้ด้อยโอกาศทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ</li></ul>
ผู้ที่ต้องการรับฟังข้อมูลจากระบบ สามารถโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1414 หรือหมายเลข 0-2203-9100 เมื่อระบบรับสายแล้ว จะมีข้อความต้อนรับ จากนั้น เลือกเรื่องที่จะฟัง ขณะที่ฟังข้อมูลจากระบบ ผู้ฟังสามารถใช้ปุ่มควบคุมบนแป้นโทรศัพท์เพื่อบังคับควบคุมการอ่านหนังสือได้ทันที เช่น การเปลี่ยนหัวข้อหรือประโยค การปรับระดับความเร็วและระดับความดัง การสร้างที่คั่นหนังสือในกรณีที่ยังอ่านไม่จบ และการสร้างรายการหนังสือที่ต้องการอ่านเป็นของผู้ใช้เฉพาะราย เป็นต้น

สายด่วนข่าวสารความรู้ 1414 เริ่มทดลองให้บริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยในระยะแรก สามารถรองรับผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้าสู่ระบบได้พร้อมกัน 30 คู่สาย ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2552 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้อนุมัติเลขหมาย 1414 ให้ใช้ในโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถจดจำและใช้บริการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ได้ทำการเพิ่มคู่สายเป็น 120 คู่สาย ทำให้ผู้รับบริการสามารถรับฟังหนังสือเสียงและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

บริการนี้ เป็นระบบรับฟังหนังสือเสียงทางโทรศัพท์แห่งแรกของโลกที่รองรับมาตรฐานหนังสือเสียงสากล (DAISY) ผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้าสู่ระบบเพื่อรับฟังข้อมูลต่างๆ ได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา ด้วยค่าบริการที่ต่ำมาก โดยการโทรศัพท์จากพื้นที่รหัส 02 จะต้องเสียค่าบริการครั้งละ 3 บาท ส่วนการโทรศัพท์จากรหัสพื้นที่อื่น หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องเสียค่าบริการเป็นนาทีตามที่ผู้ให้บริการกำหนด และยังมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางราย ได้มอบ sim card หรือจัดทำ promotion สำหรับโทรศัพท์ไปยังสายด่วนข่าวสารความรู้ได้ในอัตราพิเศษให้แก่สมาชิกสมาคมฯ อีกด้วย กล่าวได้ว่า ไม่ว่าคนตาบอดไทยจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ ด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว