คุณอยู่ที่นี่

สมาคมฯเป็นองค์กรคนพิการแรกในประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์ที่ปรึกษา AICHR

.

สมาคมฯเป็นองค์กรคนพิการแรกในประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์ที่ปรึกษา AICHR 

ตามที่AICHRมีหนังสือแจ้งมายัง นาย ต่อพงศ์ เสลานนท์ ( นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ) เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ขณะนี้ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อคนพิการองค์กรแรกในประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์ที่ปรึกษา AICHR ตามเนื้อหาในหนังสือที่ทาง AICHR แจ้งมาทางสมาคมฯ เมื่อวันที่ 08/03/61 โดยสรุปเนื้อหาได้ ดังนี้

เรียน นาย ต่อพงศ์ เสลานนท์ ( นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

AICHR มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที่องค์กรของท่านได้ยื่นเรื่องสมัครเป้นองค์กรที่ปรึกษา AICHR จากการประชุม ครั้งที่ 26 ประเทศสิงคโปร์ มีมติในที่ประชุมแต่งตั้งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ปรึกษา AICHR โดยมีพันธสัญญา และข้อผูกมัดตามที่ระบุไว้ในเอกสารคำแนะนำสำหรับองค์กรที่ปรึกษาภาคประชารัฐ หัวข้อที่

 

****AICHR ย่อมาจาก ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights หมายถึง คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  AICHR ถือเป็นกลไกสิทธิมนุษยชนกลไกใหม่ในภูมิภาค โดยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หนึ่งในภาระหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ หรือ AICHR คือการพัฒนาปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์