ปัจจุบันคนตาบอดได้รวมตัวกันเพื่อประกอบการกิจการนวดแผนโบราณอยู่ทั่วไประเทศ หลายแห่ง ล้วนแล้วเป็นร้านที่มีคุณภาพและฝีมือในการบริการแก่ทุกท่านอย่างเต็มที่ ซึ่งหมอนวดต้องผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบรับรองความสามารถจากหน่วยงานด้านการนวดแผนโบราณ และมีร้านที่แจ้งชื่อกับสมาคามฯ มากขึ้น ซึ่งสามารถบริการแก่ท่านทั้งในร้านและนอกสถานที่ได้ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงกับร้านนวดของคนตาบอดตามชื่อและที่อยู่ดังนี้